skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Organizácia a podmienky prevádzky Základnej školy Svrčinovec 336 na šk. rok 2020/2021 - aktualizované od 12.10.2020

Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia vydané Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ), v súlade s dokumentom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky Základnej školy, Svrčinovec 336 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID 19 a potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

 

Opatrenia sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

 

V škole prebieha od 02. 09. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

Naša škola sa nachádza v zelenej fáze prevádzkových podmienok ZŠ v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19. Pre obdobie od 12.10.2020  naďalej platí usmernenie k prevádzke  školy platné od 2. septembra 2020 s niektorými úpravami.

 

 

  PREVÁDZKA ŠKOLY

 

 • Vstup žiakov do budovy školy bude možný  v čase od  7: 15 hod. do 7: 30 hod.
 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou

             školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby . Pod cudzou osobu sa rozumie                       akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

 • Na komunikáciu externých osôb so školou bude  využívaný distančný spôsob komunikácie (telefonický, písomný, maily a pod.).
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.
 • Ak žiak nespĺňa kritéria ranného filtra a prichádza do školy bez sprievodu rodiča / napr.  bude mu nameraná  vyššia telesná teplota ako 37,2 st. C aj po troch meraniach/, dieťa  si bezodkladne nasadí rúško, je izolované v izolačnej miestnosti školy, škola bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý dieťa bezodkladne vyzdvihne. Ak je prítomný pri vstupe do školy zákonný zástupca, dieťaťu nebude umožnený vstup do budovy školy.

·         V triedach, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

·         Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, bude vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.

 

VYUČOVANIE

·         Výchovno –vzdelávací proces bude prebiehať v nezmenenej forme a podľa rozvrhu hodín platného na školský rok 2020/2021.

·         Vo vnútorných priestoroch školy, triedy  žiaci prvého a druhého stupňa musia nosiť rúška povinne.

·         Vyučovanie počas celého dňa bude prebiehať v kmeňových triedach, vyučovať sa budú ucelené triedy a výučbové miestnosti sa nebudú striedať.

·         Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet a prezúvania v šatniach budú v maximálnej miere minimalizované.

·         Neorganizujú sa spoločné akcie – besiedky, exkurzie a iné hromadné podujatia.

·         Realizácia krúžkovej činnosti pre deti a žiakov sa neumožňuje.

·         Telocvičňa  sa využívať nebude.

·         Telesná a športová výchova bude organizovaná v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, ...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19. V primeranej miere sa budú využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu.

 

 

 

STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

 

·         Škola zabezpečí obedy v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR len pre prihlásených žiakov.

·         Žiaci vstupujú do jedálne školy výlučne v sprievode vyučujúceho alebo dozorkonajúceho učiteľa.

·         Po vstupe do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) alebo si vydezinfikuje ruky.

·         Žiaci si jedlo  sami odoberajú cez výdajné okno v školskej jedálni, dozorkonajúci  pedagogickí zamestnanci vypomáhajú s dokladaním  nápojov a príborov  v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom.Pokrmy vydáva personál vrátane čistých príborov.

·         Žiaci si jedlo a pitie samé nedokladajú a neberú si ani príbory.

 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

 

 

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR);
 • oboznámi svoje dieťa so všetkými  pokynmi;
 • pred budovou školy udržiava odstup;
 • zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška, igelitové vrecúško na rúška a balíček hygienických vreckoviek; žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška);
 • predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha č.1 ) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni ( vrátane víkendov a sviatkov ) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2);
 • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

a/  podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo

všeobecným lekárom)

       b/  ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným

 • lekárom)

musí predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

 • pri prerušení viac ako 5 pracovných(víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom  pre deti a dorast; počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný;
 • tí zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, môžu si ho vyzdvihnúť vytlačené v euroobale pri hlavnom vchode základnej školy;
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,

             bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy;

 • povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom; za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené;
 • dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky  základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte  so žiakom alebo zamestnancom školy.

 

· Výučba prebieha štandardným spôsobom (s výnimkou podozrenia ochorenia viacerých pedagogických zamestnancov s nariadenou karanténou) a škola v prípade potreby poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

 

 

Žiak

 

 • pri ceste do školy sa  riadi aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ;
 • dodržiava hygienické  pravidlá pri kašľaní a kýchaní;
 • pri vstupe do školy  prechádza ranným zdravotným filtrom – dezinfekcia rúk, preventívne meranie teploty;
 • žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško, jedno rezervné musí mať vždy v dosahu

(pre prípad znečistenia svojho používaného rúška),tiež si odloží topánky do skrinky a presunie sa do triedy;

 • v triede si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša;
 • na toaletách použije mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky;
 • žiak prvého stupňa nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces;
 • žiak druhého stupňa  povinne nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy
 • ak  v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je umiestnený  do samostatnej izolačnej miestnosti. Škola bezodkladne kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka

 

Podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

·         negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe.

Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.

·         pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne

príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia

tohto materiálu.

·         V prípade, že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne

príslušný RÚVZ  alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami

miestne príslušného RÚVZ.

 

 

Zamestnanec

 

·        Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni  (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, poprípade PN vystavené príslušným lekárom.

 • Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku  školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca

 

Podozrivý pracovník nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ alebo všeobecným lekárom pracovníka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo výsledkov jeho RT-PCR výučba prebieha štandardným spôsobom, resp. upraveným spôsobom (v prípade, že v škola z dôvodu chýbajúceho zamestnanca nemôže zabezpečiť štandardný spôsob výučby, upraví si ho podľa svojich možností).

 Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

· negatívny, informuje zamestnávateľa, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate zamestnanca do pracovného procesu.

· pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár a prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.

           

 

 

 

 

 

 

 

        Vo Svrčinovci dňa 12.10.2020                               Mgr. Pišteková Miroslava, riaditeľka školy