skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

IX. ročník česko-slovenského projektu " Záložka do knihy spája školy"

Téma:  Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice

 

Žiaci vyrábajú záložky pre kamarátov z inej školy. Tento rok nám bola pridelená Základná škola s materskou školou Imre Madácha 3 Dolná Strehová.

Záložky je potrebné odovzdať do 22.10.2018 pani učiteľke Behúňovej  

Želám Vám veľa tvorivých nápadov!

 

Názov: Plán práce školskej knižnice

Školský rok:2018/2019

 

Názov: Plán práce školskej knižnice 

 

Vypracovala: Mgr. Emília Behúňová

 

Obsah plánu:

 

1.Úloha školského knihovníka

2.Hlavné úlohy v školskom roku 2018/2019

3.Rámcový plán práce školskej knižnice

 

Školská knižnica je neoddeliteľnou súčasťou školy.

 

1.Úloha školského knihovníka

Spolupracuje s vyučujúcimi pri analýze výchovno –vzdelávacích a informačných potrieb žiakov a učiteľov.

Podieľa sa na vyhľadávaní a využívaní informačných zdrojov.

Zabezpečuje činnosť a prevádzku školskej knižnice.

 

2. Hlavné úlohy v školskom roku 2018/2019

1.Informácie a dokumenty nevyhnutné pre činnosť školskej knižnice čerpať na  www.spgk.sk,

T: úloha stála                                                                                   Z: ŠK

2. Dopĺňať knižničný fond podľa finančných možností školy, rodičovského združenia.

T: úloha stála                                                                                   Z: RŠ,ŠK

3. Z hľadiska ochrany knižničného fondu označovať knižničné jednotky vlastníckymi pečiatkami.

T: úloha stála                                                                                   Z: ŠK

4. Motivovať a podporovať žiakov k zapájaniu sa do čitateľských súťaží organizovaných  ŠK.

T: priebežne podľa ponuky                                                                                   Z: ŠK, PGZ

5. Čitateľskou a informačnou výchovou prispieť k rozvoju čitateľskej, informačnej gramotnosti žiakov. Pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti využívať spoluprácu a pomoc rodičov pri domácom čítaní a zintenzívniť zaangažovanosť rodičov pri konkrétnych školských aktivitách.

T: úloha stála                                                                                   Z: ŠK,PGZ

6. Spolupracovať s vedúcimi MO  pri organizácií  recitačných súťaží.

T: úloha stála                                                                             Z: ŠK, vyučujúci SJL, ved. MO       

7. Spolupracovať s obecnou knižnicou, ŠKD, MŠ pri organizovaní aktivít.

T: úloha stála                                                             Z: ŠK, knihovník obecnej  knižnice, PGZ

8. Realizovať skupinové čitateľské projekty rozvíjajúce sociálne zručnosti žiakov.

T: úloha stála                                                             Z: ŠK, vyučujúci SJL

9. Vytvorenie čitateľského kútika

T: úloha stála                                                             Z: RŠ,ŠK

 

 

 

 

 

 

 

 

               3. Rámcový plán práce školskej knižnice 2018/2019

                                 
September:
Privítanie čitateľov, Oboznámenie s knižničným poriadkom
Záložka do knihy spája školy: Téma: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice
Vyhlásenie súťaže „Najčitateľ“- celoročná
Výpožičky

Október:
Pasovanie druhákov za čitateľov  knižnice
Záložka do knihy spája školy – ukončenie projektu

                                  Čo čítali naši rodičia a starí rodičia – deťom čítajú starí rodičia a rodičia
                                  Spolupráca s Kysuckou knižnicou v Čadci

Výpožičky

November
Záložka do knihy spája školy: Výstava a rozdanie záložiek z partnerskej školy

Starší čítajú mladším

Objednanie a doplnenie knižného fondu o nové tituly
Výpožičky

December:
Vianoce a zima v knihách – zážitkové čítanie
Požičaj knihu spolužiakovi
Výpožičky

Január:
Prečítaj spolužiakom z požičanej knihy

Moja obľúbená kniha

Výpožičky

Február:
Hviezdoslavov Kubín – príprava na súťaž v prednese poézie a prózy

Deň v rozprávke  
Výpožičky

Marec:
Tvoríme obal knihy – detská rozprávková ilustrácia

Spolupráca s obecnou knižnicou - beseda o prečítanej knihe
 Čítanie deťom v MŠ
Výpožičky

 

Apríl:
Čítame a ilustrujeme rozprávky iných národov
Tvorba vlastného leporela  1.-2.roč.

Tvorba komixu  3.-4. roč.

Výpožičky

 

Máj:
Rozprávková noc
Výpožičky


Jún:
 „Najčitateľ“ - vyhodnotenie
Vrátenie kníh

 

 

 

 

 

Plán práce je možné počas školského roka dopĺňať o aktuálne aktivity.

Výpožičný poriadok

  • Školskú knižnicu môže navštevovať každý žiak našej školy.
  • Školská knižnica slúži aj pre všetkých ostatných zamestnancov školy.
  • Niektoré knihy (napr. encyklopédie) slúžia iba na štúdium v školskej knižnici, nepožičiavajú sa.
  • Vypožičiavanie kníh je bezplatné.
  • Každý čitateľ je povinný vrátiť vypožičanú knihu do dvoch týždňov  od dátumu výpožičky, výpožičný čas je možné predĺžiť po vzájomnej dohode s knihovníkom.
  • Vypožičanú knihu si treba skontrolovať, nedostatky nahlásiť knihovníkovi.
  • Vypožičanú knihu je nutné vrátiť v takom stave, v akom si ju čitateľ požičal.
  • Poškodenie alebo stratu knihy je potrebné nahlásiť knihovníkovi.
  • Stratenú knižku čitateľ nahradí kúpou novej (rovnakej) alebo inej knižky - v hodnote stratenej.

Ku knihám a zariadeniu knižnice sa správame tak, aby ešte dlho slúžili všetkým používateľom.

 

Otváracie hodiny v knižnici

Neváhajte a navštívte našu školskú knižnicu, v ktorej na vás čakajú noví priatelia, zaujímavé príbehy a napínavé dobrodružstvá.

Knihy si môžete  požičiavať vždy

-v pondelok od 12.15 do 12.45 hod.
-vo štvrtok od 12.30 do 14.30 hod..

Ak by ste potrebovali využiť  knižnicu i mimo vyhradeného času,  kontaktujte p.uč. Behúňovú  ktorá vás v školskej knižnici rada uvíta.

Nezabúdajte: „ Knihy sú nemí učitelia“

Aulus Gellius

Tak neváhajte a príďte medzi nás!!!!!!