skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Školský poriadok 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Svrčinovec č. 336

0 2 3  1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Školský poriadok

 

prerokovaný v pedagogickej rade dňa:

21.03.2016

platný od:

22.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vypracovala: Mgr. Miroslava Pišteková, riaditeľka školy

 

Školský poriadok obsahuje:

 

Úvod

A. Všeobecné ustanovenia

         I. Organizácia školského roka

         II. Organizácia vyučovacieho dňa

         III. Práva a povinnosti žiakov

         IV. Práva a povinnosti zákonných zástupcov

B. Zásady správania sa žiakov v škole

         I. Oslovenie a pozdravy

         II. Príchod do školy

         III. Správanie sa žiakov na vyučovaní

         IV. Správanie sa žiakov počas prestávok

         V. Správanie sa žiakov v školskej jedálni

         VI. Odchod žiakov zo školy

         VII. Dochádzka žiakov do školy

C. Starostlivosť o školské zariadenia a učebnice

D. Náplň práce týždenníkov

E. Triedna samospráva

F. Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a pri    školských akciách

G. Správanie sa žiakov na verejnosti

H. Hodnotenie prospechu a správania žiaka

I. Prevencia a riešenie šikanovania

J. Požiadavky na verejnosť

Záverečné ustanovenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod

 

Základná škola vo Svrčinovci je výchovno-vzdelávacia inštitúcia zabezpečujúca základné všeobecné vzdelanie v intenciách modernej európskej školy. V záujme naplnenia základného práva na vzdelanie, vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medzi ľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, výchovy a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi, ako aj učiteľmi a ostatnými pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami školy. Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, na základe ktorých je školský poriadok vypracovaný.

 

 

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Školský poriadok upravuje § 153 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Jeho úlohou je:

-          racionálne rozdelenie úloh,

-          správne využívanie pracovného času a predchádzanie školským a pracovným úrazom.

Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o právach a povinnostiach žiakov v škole, o pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, o prevádzke a vnútornom režime školy, o bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov a ich ochrane pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím a o podmienkach nakladania s majetkom školy.

 

Školský poriadok je vypracovaný súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na stredných umeleckých školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách; Vyhláškou MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole; pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR; Dohovorom o právach dieťaťa; Listinou základných práv a slobôd; Metodickým pokynom č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach; Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy; organizačným poriadkom školy a pracovným poriadkom školy a inými platnými dokumentmi vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.

Školský poriadok je interná školská norma, ktorá je záväzná pre žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a zákonných zástupcov žiakov školy.

 

                  I.                        ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

 

Obdobie školského vyučovania (ďalej len „vyučovanie“) sa člení na prvý a druhý polrok. Vyučovanie v prvom polroku školského roka sa začína 1. septembra a končí 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára a končí sa 30. júna bežného roka.      

Vysvedčenie  sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň školského roka.

    Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny (1 deň), jarné prázdniny (1 týždeň podľa rozvrhu krajov),  veľkonočné prázdniny a letné prázdniny.

    Riaditeľka školy môže poskytnúť žiakom zo závažných, najmä z organizačných a technických dôvodov v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku.

    Ak dôjde k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, k havarijnej situácii, k epidémii alebo k pandémii, môže riaditeľka školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy rozhodnúť o poskytnutí ďalších dní voľna žiakom a o spôsobe náhrady vyučovania za tieto dni.

 

                    II.                        ORGANIZÁCIA VYUČOVACIEHO DŇA

 

    Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý schválila  riaditeľka školy. Každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci sú povinní rešpektovať rozvrh hodín.

 

1.      Vyučovacia hodina trvá 45 minút.

2.      Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, dielňach a priestoroch telocvične alebo školského ihriska podľa rozpisu schváleného vedením školy a zverejnený na centrálnej nástenke v zborovni školy.

3.      Pred začiatkom vyučovania a počas prestávok vykonávajú dozor na chodbách učitelia podľa schváleného harmonogramu.

4.      Vyrušovať žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené.

5.      Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 7. 00 hod. do 15.30 hod.

6.      Po vstupe do školy sa žiak prezuje do ortopedicky neškodnej obuvi, ktorú si po vyučovaní nosí každý deň domov. Na prezúvanie žiak nepoužíva obuv, ktorú používa na TEV ani obuv s kolieskami.

7.      Každá trieda má pridelenú šatňu, vstup do šatní počas vyučovania je povolený len vo výnimočných prípadoch (návšteva lekára, uvoľnenie žiaka triednym učiteľom, a pod.) a len pod dozorom pani upratovačky.

8.      Vyučovacia hodina začína zvonením, príchodom učiteľa na hodinu a vzájomným pozdravom. V prípade, že do 5 minút nepríde do triedy žiaden  vyučujúci, týždenníci idú nahlásiť túto skutočnosť vedeniu školy. Signálom na ukončenie  hodiny pre učiteľa je zvonenie. Hodinu končí vyučujúci vzájomným pozdravom so žiakmi. Triedu môže žiak opustiť až po odchode vyučujúceho z triedy, prípadne s jeho dovolením.

9.      Na hodiny pracovného vyučovania sa žiak prezlieka do pracovného odevu. Pred hodinou telesnej výchovy sa žiak prezlečie  do cvičebného úboru v triede. Presun z kmeňovej triedy vykonáva žiak počas prestávky najskôr 5 minút pred začiatkom hodiny za dozoru vyučujúceho.

10.  Po chodbách, chodníkoch a schodištiach chodí žiak  vpravo.

11.  Pomôcky na vyučovanie žiak prináša a odnáša z triedy (ak ho určí pedagogický pracovník) tak, aby sa priniesli/odniesli počas prestávky a nerušili priebeh vyučovacej hodiny. Do kabinetov má žiak prístup len za prítomnosti pedagogického pracovníka.

12.  V čase vyučovania žiak nesmie bez vedomia triedneho učiteľa opustiť školskú budovu. Triedny učiteľ uvoľní žiaka iba v sprievode  rodiča alebo na základe jeho písomnej žiadosti. Za toto opatrenie zodpovedajú nielen triedni učitelia, ale celý učiteľský zbor.

13.  Všetky potvrdenia a písomnosti žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa.

14.  Na popoludňajšie vyučovanie, krúžkovú činnosť žiak slušne čaká vo vestibule školy alebo na mieste určenom vyučujúcim. V čase mimo vyučovania má žiak   povolený pobyt v učebniach len v kolektíve, a to iba v stanovenom čase a za dozoru učiteľa.

15.  Po skončení vyučovania žiak opustí triedu v sprievode vyučujúceho. Ak sa stravuje v ŠJ, odvedie ho vyučujúci k školskej jedálni. Veci si žiak odloží v priestore pred jedálňou. Zaradí sa do radu, nepredbieha sa, slušne a pokojne stojí v rade.

16.  Žiak má možnosť stravovať sa v školskej jedálni, kde sa obedy podávajú denne od 11:30 hod. do 13:30 hod.V školskej jedálni sa zdržuje len počas vydávania stravy. Správa sa disciplinovane, nebehá, nekričí. Dodržuje pravidlá slušného správania sa pri stolovaní. Prísne sa zakazuje poškodzovanie inventáru v školskej jedálni.

17.  Po skončení vyučovania žiaci opustia budovu a areál školy.

 

Časový harmonogram dňa:

 Čas                                          Činnosti

 7:15  –  7:35                          príchod žiakov do školy, príprava na vyučovanie

 7:35  –  14:10                        vyučovanie podľa určeného rozvrhu

10:05  –  10:20                       veľká prestávka (desiata)

11:35  –  16:45                       záujmová, výchovno-vzdelávacia činnosť pre               

                                               prihlásené deti

11:30  – 13.30                         obed v školskej jedálni                                                       

 

Vyučovacie hodiny                   Prestávky                   

  1.  7:35  –   8:20                    8: 20  –  8:25
  2.  8:25  –   9:10                    9: 10  –  9:20
  3.  9:20  –  10:05                  10: 05  – 10:20
  4. 10:20  – 11:05                  11: 05  – 11:15
  5. 11:15  –  12:00                 12: 00  – 12:10
  6. 12:10  –  12:55                 12: 55  – 13:25
  7. 13:25  –  14:10                

 

III. PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV

 

PRÁVA ŽIAKOV

 

Žiak má právo:

1.      na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia jeho rodiča,

2.      poznať školský poriadok pre žiakov,

3.      chodiť do školy a získať vzdelanie v  súlade s platnými učebnými plánmi, učebnými osnovami, v súlade s priestorovými, materiálnymi  a technickými  podmienkami,

4.      získať vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom  zákonom,

5.      na bezplatné vzdelanie v základnej škole,

6.      na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav. Škola aj jeho zákonní zástupcovia majú spoločnú zodpovednosť za jeho výchovu a zdravý vývoj. Základným zmyslom vzťahu k sebe samému musí byť však jeho vlastný záujem o seba  a o všetko, čo sa nachádza okolo neho,

7.      na kvalitnú výučbu v každom predmete,

8.      na komunikáciu s učiteľom v duchu zásad humanity a tolerancie,

9.      vyhľadávať informácie a povedať, čo si myslí, či už ústne, písomne, formou umenia, avšak jeho prejav nemôže útočiť na iných,

10.  byť informovaný o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie,

11.  byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený,

12.  na bezplatné zapožičanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,

13.  na objektívne zistenie okolností vedúcich k poškodeniu majetku a na zistenie miery jeho

      zavinenia,

14.  na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

15.  na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním (podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu a koordinátora drogovej prevencie a školského špeciálneho pedagóga,

16.  na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

17.  na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

18.  na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

19.  na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov a ich ochranu pred zneužitím,

20.  na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny,

21.  na pochvalu a ocenenie za podmienok určených školským poriadkom,

22.  na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,

23.  na vykonanie opravnej skúšky v súlade s metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy,

24.  vybrať si spolužiaka, s ktorým bude sedieť spolu v lavici v tom prípade, že nebude rušiť priebeh vyučovacej hodiny. V opačnom prípade má právo každý pedagogický pracovník vyhradiť mu miesto v triede. Sedí podľa zasadacieho poriadku, ktorý je na viditeľnom mieste povinne v každej triede,

25.  získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

26.   na hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako vzdelávanie,

27.   pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti,

28.  naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať,

29.  na výber budúceho štúdia, povolania,

30.  podávať svoje návrhy, postrehy, sťažnosti triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi alebo vedeniu školy, zúčastniť sa na triednej samospráve,

31.  získať informácie z rozhlasu, televízie, novín, kníh, …  z celého sveta, na bezplatné vypožičiavanie kníh zo školskej knižnice, využívanie internetu a  všetkých prístupných zariadení školy,

32.  prihlásiť sa do záujmového útvaru, ktorý je organizovaný v škole a zapojiť sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola,

33.  reprezentovať školu v súťažiach so súhlasom riaditeľky školy,

34.  na omyl, prípadne niečo zabudnúť,  alebo  ak  sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie ospravedlniť sa na začiatku vyučovacej hodiny príslušnému pedagogickému pracovníkovi, ktorý mu určí termín, dokedy má zameškané učivo prebrať. Žiak si môže zabudnúť úbor na TSV 3-krát za polrok. Každé ďalšie zabudnutie sa bude považovať za neospravedlnenú hodinu.

 

Práva a sloboda žiaka nemôžu obmedzovať práva a slobodu iných.

POVINNOSTI ŽIAKOV

 

Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok. Za jeho dodržiavanie mu môžu  byť udelené  pochvaly  (triednym učiteľom, riaditeľom školy) alebo iné ocenenia. Za porušovanie podľa závažnosti  sa mu môžu udeľovať výchovné opatrenie na posilnenie disciplíny (napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľkou školy, znížená známka zo  správania).

 

Žiak má povinnosť:

 

1.      chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje,

2.      prichádzať na vyučovanie čistý, vhodne a bez výstrednosti oblečený a upravený,

3.      riadne sa vzdelávať, osvojiť si poznatky, vedomosti, zručnosti poskytované základnou školou,

4.      neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

5.      osvojiť si zásady humanity, demokracie, správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a nepedagogických zamestnancov a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,

6.      dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy (prevádzkové poriadky pri vyučovaní odborných predmetov, zasadací poriadok),

7.      chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,

8.      chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané,

9.      konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, tj. nevystupovať a nesedieť na parapetných doskách, nevystupovať na lavice, nehojdať sa na stoličke apod. Ak úmyselne alebo z nedbalosti spôsobí škodu, je povinný (alebo jeho zákonný zástupca) škodu nahradiť,

10.  ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,

11.  rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,

12.  rešpektovať pokyny učiteľov konajúcich dozor,

13.  dodržiavať poriadok a zachovávať čistotu v triede, v šatni, v školskej jedálni a v ostatných školských priestoroch,

14.  počas vyučovania sedieť pokojne, nevyrušovať a nerozptyľovať spolužiakov, ak chce žiak odpovedať alebo sa na niečo spýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky, odpovedá až na vyzvanie učiteľa,

15.  vyvolanému žiakovi nesmie našepkávať, nie je dovolené opisovať pri písomných prácach, inak sa opisovanie považuje za závažné porušenie školského poriadku,

16.  správať sa slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania. Počas výletov, vychádzok, exkurzií sa v plnom rozsahu vzťahujú na žiaka pokyny pri  organizovaní školských výletov a exkurzií. Bez vedomia pedagogického pracovníka žiak neopúšťa svoju skupinu, dodržiava bezpečnostné opatrenia,

17.  dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny vyplývajúce zo školského poriadku,

18.  prísť na vyučovanie najneskôr 5 minút pred začatím prvej vyučovacej hodiny,

19.  prezúvať sa do ortopedicky neškodných prezuviek,

20.  pripraviť si pred začiatkom každej vyučovacej hodiny potrebné pomôcky pre príslušný predmet, prípadne sa prezlečie do športového či pracovného úboru,

21.  ospravedlniť sa z neskorého príchodu na vyučovanie, či nepripravenosti na vyučovanie, ako aj z nevypracovanej domácej úlohy na začiatku vyučovacej hodiny,

22.  mať na vyučovaní žiacku knižku a umožniť vyučujúcemu zapísať všetky výsledky hodnotenia,

23.  všetky písomnosti a potvrdenia si vybavovať výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.

 

Žiakovi nie je dovolené:

 

1.      fajčiť a piť alkoholické nápoje, energetické nápoje, nosiť a požívať akékoľvek omamné látky v priestoroch školy, v okolí školy, na školských podujatiach. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu  školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku,

2.      používať vulgárne slová v bežnej komunikácii  a na adresu kohokoľvek, fyzické ani psychické násilie, akékoľvek náznaky či prejavy šikanovania,

3.      akýmkoľvek spôsobom (oblečením, symbolmi, nápismi, slovne) v škole propagovať myšlienky rasovej intolerancie a fašizmu a propagáciu drog.

4.      prinášať do školy alebo v priestoroch školy distribuovať drogy alebo iné zdraviu škodlivé látky,

5.      prinášať do školy predmety ohrozujúce zdravie či život žiakov (pyrotechnika, výbušniny, nože, zbrane), ako aj predmety rozptyľujúce pozornosť žiakov,

6.      učiteľ má právo zadržať predmet, ktorým narúša  vyučovací proces, zadržaný predmet odovzdá rodičom žiaka,

7.      hrať akékoľvek hry o peniaze,

8.      manipulovať s oknami (týždenníci majú dovolené otvoriť ich  cez prestávku), nakláňať sa z okien, vyhadzovať von papiere a iné odpadky, či predmety,

9.      používať počas vyučovania, činnosti ŠKD mobilný telefón, vrátane prestávok; použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľky školy; žiak prináša do školy mobilný telefón na vlastnú zodpovednosť, resp. na zodpovednosť zákonného zástupcu a škola v takomto prípade nenesie zodpovednosť za jeho odcudzenie alebo poškodenie; v nevyhnutných prípadoch je pre žiakov k dispozícii telefón, ktorý sa nachádza v kancelárii RŠ, ekonómky školy. Ak žiak poruší zákaz používania mobilného telefónu počas vyučovania, bude žiakovi (podľa závažnosti priestupku, resp. jeho opakovania) uložené výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania,

10.  vyhotovovať zvukové alebo obrazové záznamy v priestoroch školy bez súhlasu a prítomnosti učiteľa,

11.  šíriť nevhodné alebo nepravdivé informácie o škole na internete,

12.  konzumovať jedlo počas vyučovacej hodiny, v odôvodnených prípadoch konzumáciu povolí vyučujúci,

13.  nosiť do školy predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje, mp3,4  prehrávač, smartfón, slúchadlá a iné zariadenia, ktoré narušujú pozornosť žiaka na vyučovaní, drahé a cenné veci a neprimerané množstvo peňazí; v prípade straty či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka; ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia,

14.  ak žiak na príkaz školy prinesie väčšiu sumu peňazí, odovzdá ich na začiatku vyučovania triednemu učiteľovi, v prípade, že tak neurobí, neberie škola na seba zodpovednosť a nebude robiť žiadne opatrenia,

15.  pred skončením vyučovania opustiť školskú budovu bez súhlasu triedneho učiteľa, resp. vyučujúceho,

16.  počas vyučovania prijímať návštevy,

17.  manipulovať s triednou dokumentáciou,

18.  vstupovať do priestorov zborovne, kancelárií školy a kabinetov bez dovolenia prítomnosti učiteľov,

19.  zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môže žiak len za podmienok určených školským poriadkom,

20.  manipulovať s okennými roletami, školským nábytkom, učebnými pomôckami a akýmkoľvek zariadením bez súhlasu a pokynu učiteľa, škodu spôsobenú neoprávneným a neodôvodneným používaním hradí vinník.

 

 

                              III.                        PRÁVA  A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

 

Práva zákonných zástupcov

 

1.      Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov majú právo v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce jeho schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti,

2.      majú právo žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy  a vzdelávania podľa školského zákona (zákon č. 245/2008),

3.      majú právo byť informovaní prostredníctvom informovaného súhlasu o školských akciách, na ktorých sa jeho dieťa zúčastňuje,

4.      majú právo oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy, výchovným programom ŠKD a školským poriadkom,

5.      majú právo  byť informovaní o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa a jeho správaní (jedným z prostriedkov je  žiacka knižka),

6.      majú právo  na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

7.      majú právo  zvoliť si spôsob náhrady škody buď uvedením do pôvodného stavu na vlastné náklady, náhradou za totožný kus poškodeného majetku,

8.      majú právo  zúčastňovať sa výchovy vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy,

9.      v prípade potreby majú právo  požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania v prípadoch, ktoré sú určené zákonom,

10.  rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania sa dobrovoľne združujú  v Rade rodičov (ďalej len RR),

11.  RR je významnou formou aktívnej účasti občanov na riešení otázok výchovy a vzdelávania detí a mládeže a na riadení škôl a výchovných zariadení,

12.  rodičia spolupracujú so školou, podporujú úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov,

13.  pomáhajú škole pri výchove a vzdelávaní žiakov, predovšetkým v mimotriednej a mimoškolskej činnosti, majú právo podávať návrhy na zlepšenie práce školy,

14.  venujú veľkú starostlivosť výchove a vzdelávaniu žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhajú riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi,

15.  RR nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho,

16.  rodičia v prípade pochybností o správnosti klasifikácie žiaka môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, písomne požiadať riaditeľku školy o komisionálne preskúšanie žiaka v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 o hodnotení žiakov základnej školy,

17.  majú právo  byť prítomní na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy,

18.  rodičia v prípade potreby majú právo požiadať ktoréhokoľvek pedagogického a odborného zamestnanca školy o odbornú radu, týkajúcu sa otázok výchovy a vzdelávania,

19.  každý zákonný zástupca má právo voliť a byť volený ako zástupca triedy v RR.

 

Rodičovi sa odporúča:

 

1.      informovať triedneho učiteľa o závažných zdravotných a iných problémoch dieťaťa, ktoré by triedny učiteľ mal poznať,

2.      pravidelne kontrolovať žiacku knižku alebo zápisníček svojho dieťaťa a domáce úlohy,

3.      nerušiť vyučovací proces,

4.      bezdôvodne nevstupovať do priestorov školskej jedálne a šatní,

5.      každú neprítomnosť svojho dieťaťa bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi,

6.      neúčasť dieťaťa na vyučovaní ihneď písomne ospravedlniť,

7.      nepovoliť svojmu dieťaťu prinášať veci, ktoré nesúvisia s vyučovacím alebo výchovným procesom v škole,

8.      nepovoliť svojmu dieťaťu nosiť veci, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť žiakov školy.

9.      rešpektovať podaný podnet školy na diagnostiku, resp. rediagnostiku žiaka; nerešpektovanie podnetu školy sa považuje za porušenie práva žiaka zo strany zákonného zástupcu, ako aj znenia školského zákona v §144, ods. 7, písm. c), nakoľko zákonný zástupca je povinný rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

 

Rodič, zákonný zástupca žiaka je povinný:

 

1.      vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

2.      dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

3.      pravidelne kontrolovať žiacku knižku alebo zápisníček svojho dieťaťa a domáce úlohy,

4.      dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

5.      zúčastňovať sa triednych aktívov,

6.      informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach (zmena bydliska, kontaktu na rodičov, priezviska a pod.), ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

7.      nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,

8.      prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas,

9.      dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doložiť dokladmi v súlade so školským poriadkom,

10.  bezodkladne informovať školu o prestupe svojho dieťaťa na inú školu,

11.  zaujímať sa o výchovno-vzdelávacie výsledky dieťaťa a aktívne spolupracovať so školou a školským zariadením; na výzvu školy dostaviť sa na stretnutie s triednym učiteľom, resp. s pedagogickými pracovníkmi alebo vedením školy,

12.  zúčastňovať sa triednych rodičovských združení (príp. konzultácií po dohode s triednym učiteľom), a to minimálne raz za polrok. Individuálne konzultácie o prospechu a správaní žiaka môže zákonný zástupca s vyučujúcim  konzultovať po 13.00 hod., tj. po 6-tej vyučovacej hodine,

13.  ak sa rodič nedostaví do školy po písomnom predvolaní riaditeľkou školy, bude zaslané oznámenie ÚPSVaR o porušovaní povinností rodiča, ktoré mu vyplývajú zo školského poriadku a školského zákona,

14.  v prípade výskytu prenosných ochorení (pedikulóza, svrab,...) zabezpečiť okamžitú izoláciu svojho dieťaťa a ďalšie opatrenia na odstránenie vzniknutého stavu; v prípade nedostatočných opatrení bude táto skutočnosť oznámená RÚVZ,

15.  včas uhrádzať poplatky za ŠKD a stravu,

16.  spolupracovať so školou pri riešení sociálno-patologických javov, prejavov diskriminácie, agresivity, šikanovania,

17.  ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva alebo je v trvalom styku na prenosnú chorobu, oznámiť túto skutočnosť zákonný zástupca žiaka ihneď riaditeľke školy,

18.  zákonný zástupca dieťaťa je povinný informovať triedneho učiteľa o zmenách rodinného stavu, o úpravách a zmenách styku dieťaťa s druhým rodičom ustanoveným súdnym rozhodnutím, ktoré poskytne zákonný zástupca triednemu učiteľovi k nahliadnutiu. Danú zmenu je triedny učiteľ povinný zaznamenať do katalógového listu žiaka do časti Poznámky.

 

 

  1. ZÁSADY SPRÁVANIA SA ŽIAKOV V ŠKOLE

 

I. OSLOVENIA A POZDRAVY

 

1.      žiak zdraví všetkých zamestnancov školy a oslovuje ich slovami pán – pani,

2.      členov vedenia školy oslovuje žiak slovami pani riaditeľka, pani zástupkyňa,

3.      žiak zdraví pozdravom: „Dobré ráno!“, „Dobrý deň!“  V ten istý deň len raz pri prvom stretnutí,

4.      žiak zdraví všetkých zamestnancov školy,

5.      žiak zdraví na začiatku vyučovacej hodiny, a ak príde do triedy počas vyučovania iný učiteľ alebo dospelá osoba zdraví tak, že vstane; pri odchode dospelej osoby tiež vstane a sadne si na pokyn učiteľa,

6.      na hodinách technickej výchovy, telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, informatiky, písomných a laboratórnych prác žiak nevstáva,

7.      žiak zdraví zamestnancov školy aj mimo školy,

8.      správa sa k spolužiakom priateľsky, oslovuje ich krstným menom,

9.      vysmievanie, urážanie, nadradenosť, podceňovanie a fyzické ubližovanie spolužiakovi sa  považuje za šikanovanie,

10.  každá urážajúca komunikácia medzi spolužiakmi i za neprítomnosti učiteľa sa považuje za porušenie školského poriadku.

 

 

 

II. PRÍCHOD DO ŠKOLY

 

1.      žiak prichádza na vyučovanie tak, aby bol vo svojej triede najneskôr 5 min. pred začiatkom vyučovania,

2.      do školskej budovy žiak vchádza výlučne len hlavným vchodom, do areálu školy žiak vchádza po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách,

3.      žiak, ktorý príde skôr, ako je stanovená doba, sa zdržiava vo vestibule školy, resp. pred budovou školy,

4.      žiak sa v škole prezúva do zdravotne vyhovujúcej  obuvi, ktorú si  denne nosí do školy,

5.      vyučovanie začína o 7,35 hod., čas od príchodu do školy využíva na prípravu na vyučovanie.

 

III. SPRÁVANIE SA ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ

 

1.      žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy a podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok,

2.      žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie,

3.      po zvonení žiak v tichosti sedí na svojom mieste; veci, potrebné na hodinu si žiak pripraví na školskú lavicu cez prestávku,

4.      žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, nesmie ho svojvoľne meniť; v odborných učebniach, dielňach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci,

5.      žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomite aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje, neruší svojim správaním priebeh vyučovacieho procesu,

6.      počas vyučovania žiak svojím primeraným správaním umožňuje plynulý nerušený chod hodiny a snaží sa na hodine získať čo najviac vedomostí, aby jeho práca doma bola čo najkratšia a jeho pobyt v škole čo najefektívnejší. Žiak, ktorý príde na vyučovanie oneskorene, vchádza do učebne po zaklopaní. Pozdraví a ospravedlní sa učiteľovi, ktorý ich v tom čase vyučuje,

7.      počas vyučovania je žiak povinný používať predpísané pomôcky, podľa pokynov učiteľov robiť príslušné poznámky a dbať na úpravu zošitov,

8.      ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

9.      arogantné správanie a odmietnutie splniť pokyny učiteľa ( písanie poznámok, cvičiť, kresliť...) sa považuje za porušenie školského poriadku,

10.  žiak môže opustiť triedu, školu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa; pred odchodom si vo svojom okolí urobí poriadok.

11.  žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku,

12.  žiaci majú zakázané manipulovať s oknami a roletami. Žiaci nesmú počas prestávok manipulovať s interaktívnou tabuľou, notebookom umiestnenými vo všetkých učebniach. Manipulovať so svetelnými vypínačmi, zvukovými modulátormi a audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa. Pri poškodení zariadenia budovy alebo techniky, škodu hradí rodič resp. zákonný zástupca žiaka, ktorý škodu spôsobil. Ak žiak úmyselne, alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho rodičia sú povinní škodu nahradiť v plnej výške.

 

 

IV. SPRÁVANIE SA ŽIAKOV POČAS PRESTÁVOK

 

1.      Počas prestávok nesmie žiak opustiť areál školy,

2.      cez prestávku chodia určení žiaci po pomôcky,

3.      počas prestávok sú dvere triedy otvorené, žiaci sa zdržiavajú v triede. Žiak nesmie svojvoľne opustiť poschodie, na ktorom má vyučovanie. Opustiť môže len so súhlasom dozor konajúceho učiteľa,

4.      v triedach nenavštevuje spolužiakov, v ojedinelých prípadoch požiada dozor konajúceho učiteľa o vstup do inej triedy,

5.      žiak počas prestávok nesmie vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje zdravie, bezpečnosť ostatných žiakov (naháňať sa, ohadzovať sa, vyvolávať bitky, vykláňať sa z okien a pod.),

6.      v čase veľkej prestávky sa žiaci zdržiavajú vo svojich triedach, na chodbách školy a v dohľade dozor konajúcich učiteľov a neopúšťajú svoje poschodie,

7.      žiak sa nezdržiava zbytočne na toaletách, nesadá si na parapetné dosky, nekĺže sa po schodoch a po zábradlí,

8.      ak má žiak vyučovanie v odbornej učebni, vezme si potrebné veci so sebou a pred koncom prestávky sa disciplinovane presunie pred odbornú učebňu pod vedením učiteľa,

9.      žiaci chodia do telocvične a z telocvične pod vedením svojich učiteľov,

10.  ak má žiak hodinu cudzieho jazyka, náboženskej výchovy, etickej výchovy, technickej výchovy, hudobnej výchovy a akúkoľvek delenú hodinu, čaká vyučujúceho v triede; vyučujúci zodpovedá za bezpečný presun žiakov na vyučovanie.

 

V. SPRÁVANIE SA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

 

1.      Žiak, ktorý sa chce stravovať v ŠJ, musí mať zaplatené stravné lístky,

2.      vstup do ŠJ je povolený len stravujúcim sa žiakom,

3.      stravujúci sa žiak si tašku, zvršky a ostatné veci odloží v priestore pred jedálňou, nie do vestibulu, umyje si ruky, zaradí sa do radu, nepredbieha sa a pokojne čaká v rade na obed,

4.      v ŠJ sa zdržuje žiak len počas konzumácie stravy,

5.      v ŠJ sa žiak správa disciplinovane, dodržiava pravidlá spoločenského správania,

6.      prevzatú a zaplatenú stravu žiak všetku skonzumuje v jedálni. Ovocie, jogurty a iné ak neskonzumuje v jedálni, schová si ich do tašky a skonzumuje doma. Nekonzumuje ich po ceste domov,

7.      po konzumácii stravy je žiak povinný ním použitý kuchynský riad a príbor vrátiť do odkladacieho okienka pre použitý riad,

8.      v prípade, že žiak rozleje časť stravy na podlahu, oznámi túto skutočnosť dozor konajúcemu vyučujúcemu, ktorý prostredníctvom pracovníčky ŠJ zabezpečí odstránenie nedostatku, ktorý býva príčinou školského alebo pracovného úrazu,

9.      ak žiak časť stravy rozleje na jedálenský stôl, tento nedostatok si žiak odstráni sám alebo požiada pracovníčku kuchyne pri odbere použitého riadu o uvedenie stola do dobrého hygienického stavu,

10.  v prípade, že sa žiak chce z obeda odhlásiť, urobí tak deň vopred, najneskôr do 7:00 hod. dňa, v ktorom sa odhlasuje z obeda,

11.  žiak sa počas choroby nemôže stravovať v ŠJ.

 

VI. ODCHOD ŽIAKOV ZO ŠKOLY

 

1.      Po skončení poslednej vyučovacej hodiny každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží svoju stoličku na lavicu,

2.      týždenníci skontrolujú poriadok v triede, očistia tabuľu, zatvoria okná, prípadne na pokyn vyučujúceho nechajú otvorené vetracie okná, vytiahnu rolety. Skontrolujú, či sú uzavreté vodovodné kohútiky a zhasnuté svetlá,

3.      na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, celý odchod je disciplinovaný,

4.      prezuvky je žiak povinný vziať domov,

5.      po skončení vyučovania idú žiaci ihneď domov, zdržiavať sa bez dozoru v budove školy nie je dovolené,

6.      zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môžu len žiaci, ktorí majú popoludňajšiu krúžkovú činnosť alebo činnosť dohodnutú s učiteľom,

7.      žiak počas odchodu zo školy dbá na dodržiavanie dopravných predpisov a pravidiel slušného správania sa. Po skončení vyučovania sa nezhromažďuje  pred  školou, ale ide  najkratšou cestou do miesta svojho bydliska.

 

VII. DOCHÁDZKA ŽIAKOV DO ŠKOLY

 

1.      Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov, záujmovej činnosti a dochádzka do školského klubu detí je pre zaradených žiakov povinná,

2.      ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu (najneskôr do 48 hodín) príčinu jeho neprítomnosti. V prípade, že tak zákonný zástupca neurobí, môže triedny učiteľ považovať neprítomnosť žiaka v škole za neospravedlnenú,

3.      za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach. Zúčastňovať sa domácich či zahraničných dovoleniek mimo prázdnin môže žiak iba s predchádzajúcim súhlasom riaditeľky školy,

4.      rodič je povinný dbať o pravidelnú dochádzku žiaka do školy. Ak žiak vymešká bez ospravedlnenia menej ako 15 vyučovacích hodín mesačne, triedny učiteľ upozorní písomne rodičov o neplnení si dochádzky žiaka do školy a pozve rodiča na pohovor. Z pohovoru bude vykonaný písomný záznam. Výchovná komisia prerokuje so žiakom porušenie školského poriadku,

5.      ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, triedny učiteľ upozorní písomne rodičov o neplnení si dochádzky žiaka do školy a pozve rodiča na pohovor. Z pohovoru bude vykonaný písomný záznam. Výchovná komisia prerokuje so žiakom porušenie školského poriadku. Riaditeľka školy v zmysle § 5 ods. 10 zákona č. 596/2004 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,

6.      ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, povinnosťou školy je túto skutočnosť oznámiť obci a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Oznámenie musí obsahovať príslušné náležitosti, ktoré škola podnikla voči žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi vo veci neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní, obec je povinná začať priestupkové konanie,

7.      žiak si nedbalo plní povinnú školskú dochádzku, ak:

a)      má časté neodôvodnené neskoré príchody na vyučovanie,

b)      bezdôvodne opustí školu pred časom ukončenia vyučovania,

c)      nezúčastňuje sa niektorých vyučovacích hodín,

d)     často vymeškáva vyučovanie krátkodobou neprítomnosťou bez ospravedlnenia,

e)      ospravedlnenia predkladá triednemu učiteľovi oneskorene,

8.      ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, vyžiada si dovolenie. Na vymeškanie jednej vyučovacej hodiny dáva súhlas príslušný vyučujúci, na viac hodín alebo 1 deň triedny učiteľ. Na dva a viac dní dáva súhlas riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti rodičov,

9.      ak žiak potrebuje odísť zo školy počas dňa, musí mať písomnú žiadosť rodiča alebo úradný doklad. Žiak 1.-4. ročníka smie odísť zo školy iba v sprievode dospelej osoby,

10.  každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný ospravedlniť predložením hodnoverného dokladu o neprítomnosti na vyučovaní triednemu učiteľovi do 3 pracovných dní po návrate na vyučovanie. Ak sa tak nestane, bude sa daná neprítomnosť považovať za neospravedlnenú,

11.  rodič môže ospravedlniť žiaka z hodiny TSV a FLO 2-krát za polrok, potom musí doložiť potvrdenie od lekára,

12.  ak má triedny učiteľ podozrenie na nedbalú dochádzku žiaka, môže žiadať lekárske ospravedlnenie,

13.  ak žiak vymešká vyučovanie z dôvodu návštevy lekára, je povinný, ak mu to zdravotný stav dovolí, vrátiť sa na vyučovanie a mať od ošetrujúceho lekára potvrdenie v žiackej knižke,

14.  triedny učiteľ v prípade pochybností má právo zápisy v žiackej knižke súvisiace s ospravedlnením neprítomnosti na vyučovaní verifikovať,

15.  tri oneskorené príchody na vyučovanie za polrok (ktoré nebudú vopred nahlásené alebo písomne ospravedlnené rodičom triednemu učiteľovi – napr. lekárske vyšetrenie a pod.) budú kvalifikované ako 1 neospravedlnená hodina na vyučovaní!

16.  neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca najviac na jeden vyučovací deň. Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 1 deň, vyžaduje sa vždy lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad, potvrdzujúci odôvodnenie žiakovej neprítomnosti,

17.  rodič môže ospravedlniť žiaka najviac 2krát za polrok,

18.  ak žiak zamešká v polroku viac ako 60% z plánovaného počtu hodín, na základe rozhodnutia vyučujúceho môže mu byť nariadené vykonať komisionálnu skúšku,

19.  ak žiak reprezentuje školu v súťažiach, podujatiach organizovaných školou, jeho neprítomnosť sa ospravedlní a nepriráta sa k počtu vymeškaných hodín.Ak sa žiak zúčastní podujatí organizovaných inou organizáciou (ZUŠ, športové kluby a pod.), po predložení dokladu o jeho neprítomnosti triednemu učiteľovi, sa jeho neprítomnosť ospravedlní a pripočíta sa k počtu vymeškaných hodín,

20.  riaditeľka školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania v predmete, ktorý si vyžaduje telesné úkony, len na základe vyjadrenia príslušného lekára. Vyjadrenie lekára predkladá zákonný zástupca riaditeľovi školy prostredníctvom triedneho učiteľa do 15. septembra. Návrh lekára na oslobodenie od telesnej výchovy, resp. zdravotnej telesnej výchovy predloží žiak vyučujúcemu telesnej výchovy,

21.  žiak, ktorý je na základe rozhodnutia riaditeľky oslobodený od telesnej výchovy sa nemusí zúčastňovať na vyučovaní, pokiaľ je táto v rozvrhu prvou alebo poslednou hodinou príslušného dňa, ak o to zákonný zástupca požiada. Ak je hodina telesnej výchovy inak časovo zaradená, žiak oslobodený od telesnej výchovy sa jej musí zúčastniť,

22.  za vymeškané neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté výchovné opatrenie podľa kritérií uvedených v školskom poriadku,

23.  ak žiak zámerne vymešká vyučovacie hodiny, vyučujúci rozhodne o ďalšom postupe v spolupráci s triednym učiteľom a príslušným zástupcom riaditeľky školy,

24.  za žiaka preberajú po skončení vyučovania a školskej akcie zodpovednosť rodičia.

 

C. STAROSTLIVOSŤ O ŠKOLSKÉ ZARIADENIA A UČEBNICE

 

1.      žiak je povinný šetriť majetok školy, všetko vnútorné a vonkajšie zariadenie, šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred akýmkoľvek poškodením (písanie na lavicu, stoličky, steny, školský nábytok, nástenky), školský majetok je naším spoločným vlastníctvom  a má slúžiť mnohým generáciám, preto každá trieda zodpovedá za inventár, ktorý sa v nej nachádza, žiak opatrne zaobchádza s týmto inventárom, nepoškodzuje ho,

2.      každé poškodenie majetku hlásia týždenníci triednemu učiteľovi,

3.      akékoľvek poškodzovanie školského majetku (z nedbanlivosti, úmyselné poškodenie alebo jeho odcudzenie) bude prísne potrestané a bude vymáhaná v plnej miere náhrada zavinenej škody od zákonného zástupcu žiaka, ak sa nezistí vinník, so súhlasom rodičov škodu uhradí kolektív triedy,

4.      žiak dbá, aby steny a podlahy učební boli čisté, udržiava vzornú čistotu počas celého vyučovania,

5.      šetrne zatvára dvere v učebniach, nebúcha nimi a nepoškodzuje ich, je dovolené vetrať iba vetracími (malými) oknami, z okien je zakázané vyhadzovať odpadky, papiere a iné predmety,

6.      papiere, plasty a rôzny odpad žiak triedi do nádob na odpad,

7.      vzorne sa stará o učebnice, učebné pomôcky  a školské potreby, šetrí ich,  udržiava v čistote a poriadku a nosí ich do školy podľa rozvrhu triedy, ak poškodí učebnicu v priebehu školského roka, musí poškodenie uhradiť, ak žiak učebnicu stratí, musí takú istú kúpiť alebo nahradiť,

8.      ak žiak prestupuje na inú školu, učebnice si ponecháva a odovzdá ich na konci školského roka  škole, od ktorej ich má požičané,

9.      žiak udržiava svoju žiacku knižku v slušnom stave počas celého školského roka,

10.  poškodenie majetku v správe školy rieši triedny učiteľ s rodičom žiaka, ak zákonný zástupca žiaka škodu nahradí, nie je dôvod udeľovať žiakovi výchovné opatrenie, okrem prípadov úmyselného poškodenia majetku, ohrozenia, či poškodenia zdravia ďalším účastníkom výchovno-vzdelávacieho procesu.

Úhrady za poškodenia:

Dvere:rodič je povinný zaplatiť sumu podľa opravárom predloženej faktúry.

Okná:ak žiak rozbije okno, zaplatí rodič celú sumu po predložení faktúry firmou, ktorá

okno opravovala.

Rolety: rodič je povinný zaplatiť sumu podľa opravárom predloženej faktúry.

Vodoinštalačný materiál: v prípade poškodenia zaplatí celú sumu, aj keď je vec funkčná,

avšak kvôli pokriveniu je neestetická.

Poškodenie lavice:

- v prípade drobného poškodenia dreveného povrchu zabezpečí opravu,

- ak ide o poškodenie väčšieho rozsahu, zaplatí výmenu celej dosky.

Poškodenie stoličky:

- v prípade drobného poškodenia sedacej plochy rodič zabezpečí opravu,

- ak ide o poškodenie väčšieho rozsahu, zaplatí výmenu poškodenej časti.

Maľba: V prípade poškodenia zaplatí rodič opravu miesta tak, aby oprava bola na

nerozoznanie od pôvodného podkladu. V opačnom prípade bude musieť uhradiť

maľovku celej steny.

Učebnice: veľmi poškodené alebo stratené učebnice je žiak povinný na konci roka

uhradiť podľa cenníka. Pri určovaní výšky poplatku za škodu sa bude brať do úvahy

amortizácia.

 

D. NÁPLŇ PRÁCE TÝŽDENNÍKOV

 

1.      týždenníkmi sú žiaci, ktorých menuje triedny učiteľ; sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy; ich povinnosti sú:

a)      cez prestávku po každej vyučovacej hodine zotrieť tabuľu, pripraviť kriedy a iné

b)      potreby na vyučovanie,

c)      pravidelne vetrať cez veľké prestávky a dohliadať na udržiavanie poriadku v triede po celý deň,

d)     na začiatku hodiny hlásiť neprítomných žiakov,

e)      ak nepríde vyučujúci do triedy, prísť to do 5 minút oznámiť vedeniu školy,

f)       polievať kvety,

g)      po skončení vyučovania zotrieť tabuľu; kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložiť;

h)      po poslednej vyučovacej hodine v danej triede (aj v prípade, že sa žiaci do svojej kmeňovej triedy už nevrátia, resp. pri odchode z odbornej učebne) spolu s vyučujúcim dozrieť na to, aby učebňa ostala v poriadku (utretá tabuľa, pozbierané papiere, stoličky vyložené na laviciach, zatvorené okná a vodovodné kohútiky,  zhasnuté svetlá),

i)        zatvoriť okná a prekontrolovať uzáver vody.

 

 

E. TRIEDNA SAMOSPRÁVA

 

1.      žiacky kolektív triedy volí so súhlasom triedneho učiteľa triednu samosprávu v tomto zložení:

predseda – zastupuje triedu, predkladá požiadavky triedy triednemu učiteľovi a

                  ostatným vyučujúcim, kontroluje prácu členov triednej samosprávy,

      podpredseda – zastupuje predsedu v neprítomnosti,

      eko koordinátor – koordinuje triedenie odpadu v triede, prípadne jeho zber

nástenkár – koordinuje prácu celej triedy pri estetizácii triedy.

2.      triedna samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa,

3.      je volená na daný školský rok, jej hlavnou úlohou je viesť triedu k dobrej práci v škole i mimo nej, starať sa o dodržiavanie vnútorného poriadku žiakmi,

4.      náplň prác jednotlivých členov samosprávy určuje triedny učiteľ po vzájomnej dohode so žiakmi triedy.

 

 

F. STAROSTLIVOSŤ O OCHRANU ZDRAVIA ŽIAKOV, BEZPEČNOSŤ PRI VYUČOVANÍ A PRI ŠKOLSKÝCH AKCIÁCH

 

Riešenie výchovných problémov a situácií je v kompetencii triednych učiteľov, ktorí spolupracujú  s odbornými zamestnancami školy (špeciálny pedagóg, psychológ, výchovný poradca) a vedením školy.

 

1.      Škola je pri výchove a vzdelávaní povinná:

a)      prihliadať na základné fyziologické potreby žiakov,

b)      vytvárať podmienky na zdravý vývin žiakov a na predchádzanie sociálno-patologických javov,

c)      zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov,

d)     poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov,

e)      viesť evidenciu školských úrazov žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze.

2.      Žiak sa aktívne zúčastňuje na riešení otázok súvisiacich so starostlivosťou, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Túto účasť zabezpečujú učitelia, vedenie školy a ostatní zamestnanci spolu s bezpečnostným technikom.

3.      Žiak je oboznámený so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole triednym učiteľom na začiatku školského roka, ostatní vyučujúci v triede ho oboznámia s bezpečnostnými predpismi na prvej vyučovacej hodine. V prípadoch zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach je žiak bezprostredne oboznámený s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.

4.      Žiak je v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) povinný:

a)      zúčastňovať sa školení, poučení, výcvikov uskutočňovaných školou, triednym učiteľom alebo iným zamestnancom školy v záujme zvýšenia BOZP,

b)      dodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie BOZP, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený, ako aj zásady bezpečného správania sa v triedach, telocvični, v školskej jedálni, školskom klube detí, odborných učebniach a v školskej budove i jej okolí vôbec a tiež aj na miestach, kde sa uskutočňuje organizovaná činnosť žiakov (školské akcie, kultúrne podujatia, exkurzie, výlety, kurzy na ochranu života a zdravia, lyžiarsky výcvik a i.),

c)      dodržiavať všetky organizačné pokyny pedagogických zamestnancov, ktorí sú poverení dozorom,

d)     oznamovať triednemu učiteľovi, vyučujúcemu alebo dozor konajúcemu pedagogickému zamestnancovi nedostatky a chyby, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri činnosti žiakov (chyby na elektrickom vedení, v zariadení učební, na telocvičnom náradí atď.),

e)      v prípade úrazu alebo náhleho ochorenia ihneď informovať vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu,

f)       počas vyučovania, prestávok, školských akcií chrániť svoje zdravie i zdravie ostatných žiakov,

g)      dodržiavať zákaz fajčenia, pitia alkoholických nápojov a ostatných omamných a návykových látok,

h)      používať pri pracovnej činnosti potrebné predpísané ochranné pracovné prostriedky,

i)        dodržiavať pitný režim, v čase organizovanej činnosti mimo školy nie je dovolené používať na pitie nepitnú vodu, konzumovať neznáme ovocie a zeleninu,

j)        sústavne dodržiavať zásady sebakontroly, nevystavovať sa nebezpečenstvu z ľahostajnosti, pobytu na neznámych a nepreskúmaných miestach,

k)      pohybovať sa krokom, nikdy nie behom; pohybovať sa vždy po pravej strane komunikácie; je zakázané spúšťať sa dole zábradlím, nakláňať sa cez zábradlie, kĺzať po schodoch, svojvoľne otvárať okná a vykláňať sa z nich; poškodenie okennej tabule treba ihneď hlásiť triednemu učiteľovi.

5.      Od vstupu do školy až do skončenia vyučovania žiak nesmie svojvoľne opustiť školu; počas vyučovania môže žiaka uvoľniť len triedny učiteľ, v jeho neprítomnosti náhradný triedny učiteľ alebo zástupca riaditeľky a riaditeľka školy.

6.      Do telocvične, odborných učební žiak vchádza len so súhlasom vyučujúceho, vyčká na chodbe na vyučujúceho až do jeho príchodu; v týchto priestoroch žiak pracujú len pod dozorom vyučujúceho; za úrazy a škody v týchto priestoroch zodpovedá osoba, ktorá umožnila vstup do priestoru.

7.      V záujmových krúžkoch môžu pracovať žiaci s náradím, prístrojmi a ostatnými pomôckami len za stáleho dozoru vyučujúceho, pred každou prácou je vyučujúci povinný prekontrolovať stav používaných predmetov a náradia, poškodené predmety alebo náradie nedovolí používať a postará sa o nápravu. Po skončení vyučovania, každý vyučujúci starostlivo prezrie opúšťané pracovisko alebo kabinet a postará sa o odstránenie zistených nedostatkov, ktoré by mohli byť príčinou škody (uzavretie vody, vypnutie spotrebičov...). Vyučujúci opúšťa pracovisko posledný.

8.      V prípade úrazu alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci alebo iný zamestnanec prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie škola zabezpečí lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje zákonného zástupcu žiaka. Na ošetrenie pôjde žiak so zamestnancom školy alebo so zákonným zástupcom.

9.      V školskej jedálni sa žiaci zdržujú len počas podávania stravy, správajú sa disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru.

10.  Škola rešpektuje nariadenia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 

 

G. SPRÁVANIE SA ŽIAKOV NA VEREJNOSTI

 

1.      Žiak dodržiava pravidlá slušného správania sa cestou do školy a zo školy, v dopravných  prostriedkoch, ale aj mimo školy. V dopravnom prostriedku sa žiak riadi pokynmi vodiča autobusu. Žiak je povinný správať sa slušne tiež počas voľných dní a prázdnin a to tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania.

2.      Za správanie žiakov mimo školy zodpovedá rodič, zákonný zástupca.

3.      Žiaci sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach a v miestnostiach, kde sa podávajú alkoholické nápoje. Požívanie akýchkoľvek návykových látok, liehových nápojov je zakázané. Riaditeľka školy a vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní nahlásiť obci požitie alkoholu alebo návykovej látky osobou mladšou ako 18 rokov.

4.      Žiak sa vo verejných zariadeniach (bistrá, reštaurácie, ...) nesmie zdržiavať v spojitosti s hrou na automatoch a inými hrami, ktoré sú v týchto zariadeniach nainštalované.

5.      Žiak sa môže zúčastniť filmového, divadelného alebo iného kultúrneho a zábavného programu, ak nie je program nevhodný pre školskú mládež. Večerného predstavenia sa môže žiak zúčastniť iba v sprievode zákonného zástupcu alebo ním poverenej osoby.

6.      Vo večerných hodinách sa žiak zdržiava doma, odporúčané večierky:

-          1. stupeň:     od 1.10. – do 31.3.  ............................ od 19. 00 hod.

                                   od 1. 4. – do 30.9. .............................. od  20.00 hod.

 

-          2. stupeň:     od 1.10. – do 31.3. ............................. od 20.00 hod.

od 1. 4. – do 30.9. .............................. od 21.00 hod.

7.      Na školských výletoch, exkurziách, lyžiarskom, plaveckom výcviku, v škole v prírode sa žiaci riadia pokynmi pedagógov. 

 

 

H. HODNOTENIE PROSPECHU A SPRÁVANIA ŽIAKA

 

Hodnotenie prospechu - viď. Metodický pokyn č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

 

Hodnotenie a klasifikácia žiaka sa uskutočňuje ako priebežné hodnotenie (na

vyučovacích hodinách z jednotlivých predmetov) a celkové hodnotenie (na konci prvého

polroka a druhého polroka; vyjadruje výsledky klasifikácie a slovného hodnotenia v

jednotlivých vyučovacích predmetoch; uvádza sa na vysvedčení).

 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou

klasifikácie a slovného hodnotenia. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích

predmetov rozhoduje riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo byť hodnotený a

klasifikovaný so zohľadnením jeho postihnutia. Týka sa to všetkých vyučovacích

predmetov, v ktorých sa prejavuje postihnutie žiaka na základe odborného

psychologického vyšetrenia.

 

Celkové hodnotenie a klasifikácia žiaka sa prerokuje a odsúhlasí v pedagogickej rade

školy.

 

Hodnotenie správania

 

1.      Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie pravidiel správania žiaka a školského poriadku počas hodnotiaceho obdobia.

2.      Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaním s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.

3.      Hodnotenie správania začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa posudzuje s prihliadnutím na jeho druh zdravotného znevýhodnenia v úzkej spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie alebo so školským špeciálnym pedagógom a zákonným zástupcom žiaka.

4.      Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

-          1 – veľmi dobré (žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení)

-          2 – uspokojivé (žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť)

-          3 – menej uspokojivé (žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení)

-          4– neuspokojivé (žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy)

 

Práca na výchovných predmetoch

 

Oznámenia o práci na výchovných predmetoch na 1. stupni

 

Vyučujúci priebežne dáva informácie pre rodičov do žiackej knižky a to  nasledovne:

Pracuje veľmi dobre  (pracuje VD)

-          ak je žiak usilovný, nosí si pomôcky na vyučovacie hodiny, je aktívny a kreatívny, pracuje zručne a so záujmom.

Pracuje dobre  (pracuje D)

-          ak si žiak nosí pomôcky, pracuje a nevyrušuje, je však menej aktívny, pracuje s menším záujmom.

Pracuje uspokojivo  (pracuje U)

zabúda si pomôcky, je málo aktívny, málo zručný, na prácu potrebuje silné podnety, nemá snahu zlepšiť svoju zručnosť.

Nepracuje (nepracuje N)

žiak si často nenosí pomôcky a na vyučovacej hodine odmieta pracovať, je neaktívny, nepomáhajú podnety, nemá žiadnu snahu zlepšiť svoje zručnosti.

 

2. Oznámenia o práci na výchovných predmetoch na 2. stupni

 

Vyučujúci priebežne dáva informácie pre rodičov do žiackej knižky a to  nasledovne:

Pracuje aktívne  (PA)

-          ak je žiak usilovný, nosí si pomôcky na vyučovacie hodiny, je aktívny a kreatívny.

Pracuje (P)

-          ak si žiak nosí pomôcky, pracuje a nevyrušuje.

Pracuje nedostatočne (PN) 

-          zabúda si pomôcky.

Nepracuje (N) 

-          žiak si často nenosí pomôcky a na vyučovacej hodine odmieta pracovať. 

 

Pochvaly a ocenenia

 

1.      Pochvaly a ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin podľa § 58 školského zákona.

2.      Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade.

3.      Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ, riaditeľka školy, môže aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby.

4.      V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty môže udeliť žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie aj orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky.

5.      Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.

6.      Žiakovi sa môže navrhnúť:

a)      pochvala triednym učiteľom za:

-          dosiahnutý prospech ,,prospel s vyznamenaním“ za dané obdobie,

-          reprezentáciu triedy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.,

-          za účasť v školských kolách olympiád a rôznych súťaží,

-          za príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede

b)      pochvala riaditeľkou školy za:

-          reprezentáciu školy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania ...,

-          záslužnú prácu pre školu, v školskom parlamente, v projektoch, v zberoch ...,

-          študijný priemer 1,00 v 5. – 9. ročníku a za primárne vzdelávanie,

-          úspešný riešiteľ v okresnom a vyššom kole olympiád a rôznych súťaží,

-          účasť v celoslovenskom kole súťaží a olympiád,

-          významný spoločenský čin.

c)      diplom,

d)     po schválení RR vecnú odmenu.

 

Najlepších žiakov môže riaditeľka školy navrhnúť na ocenenie starostke obce ako zriaďovateľovi školy.

Odmeňovanie žiakov môže byť udelené pri účasti žiakov na rôznych súťažiach a aktivitách, a to za polročné obdobie nasledovne:

Kolo           Umiestnenie v súťaži      Výchovné opatrenia              Realizácia

školské      1. – 3. miesto                     pochvala tr. učiteľom       diplom+ odmena z RZ

okresné     1. – 3. miesto                     pochvala riad. školy          rozhodnutie RŠ+ odmena     

krajské a    úspešný riešiteľ,                pochvala riad. školy          rozhodnutie RŠ+ odmena  

vyššie        1. – 3. miesto

 

Opatrenia na posilnenie disciplíny

 

- sa ukladajú žiakom za opakované a závažné porušenia ŠP, spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku.

1.      Pokarhanie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľky po prerokovaní v pedagogickej rade.

2.      Riaditeľka školy udeľuje pokarhanie riaditeľom školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

3.      O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľka školy preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka, opatrenie sa zaznamenáva do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.

4.      Pred udelením opatrenia treba previnenie objektívne prešetriť. Pri posudzovaní previnenia sa podľa potreby na jeho prerokovanie prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i zástupca verejnosti.

5.      Za jedno previnenie sa udeľuje žiakovi len jedno opatrenie na posilnenie disciplíny.

6.      Návrh na zníženú známku zo správania prekonzultuje triedny učiteľ so zákonným zástupcom žiaka.

7.      Udelenie zníženého stupňa zo správania (stupeň 3 a stupeň 4) sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka.

8.      Ochranné opatrenie

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov,

ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej

miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie,

riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z

výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti

pedagogického zamestnanca. Riaditeľka školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu,

zdravotnú pomoc, policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. 

Podľa závažnosti previnenia škola ukladá niektoré z týchto opatrení:

-          zápis do ŽK,

-          zápis do Zošita správania,

-          napomenutie triednym učiteľom

-          pokarhanie triednym učiteľom

-          riaditeľské pokarhanie

 

Žiakovi sa navrhuje:

 

1.      Podľa počtu zápisov v zošite správania                                                                            

  -  zazávažné porušenie školského poriadku:

a)      napomenutie triednym učiteľom: 1 – 2 zápisy

b)      pokarhanie triednym učiteľom: 3 – 4 zápisy

c)      pokarhanie riaditeľkou školy: 5 – 6 zápisov

d)     znížená známka zo správania – 2. stupeň: 7 – 10 zápisov

e)      znížená známka zo správania – 3. stupeň: 11 – 17 zápisov

f)       znížená známka zo správania – 4. stupeň: 18  a viac zápisov

Priestupky v rámci porušovania školského poriadku sa môžu kombinovať a kumulovať.

2.      Za vymeškané neospravedlnené hodiny

a)      pokarhanie od triedneho učiteľa: za 1 – 2 neospravedlnených hodín,

b)      pokarhanie od riaditeľky školy: za 3– 6 neospravedlnených hodín,

c)      hodnotenie správania stupňom 2: za 7 – 12 neospravedlnených hodín,

d)     hodnotenie správania stupňom 3: za 13 – 18 neospravedlnených hodín,

e)      hodnotenie správania stupňom 4: od 19 neospravedlnených hodín.

3.      Za zabúdanie učebných pomôcok:

-          žiak má 2 tolerancie zabudnutia pomôcok

-          3-krát z jedného predmetu alebo 6-krát počas polroka sa navrhuje pokarhanie triednym učiteľom.

3.      Pri porušení zákazu používania mobilného telefónu počas vyučovania bude žiakovi podľa závažnosti priestupku, resp. jeho opakovania uložené výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania.

4.      Za zabúdanie úborov na telesnú a športovú výchovu, prezuviek:

a)      pokarhanie od triedneho učiteľa: ak 4 krát zabudne počas polroka,

b)      pokarhanie od riaditeľky školy: ak 6 - 9 krát zabudne počas polroka,

c)      zníženie známky zo správania o jeden stupeň: ak 10 krát zabudne počas polroka.

5.      Strata žiackej knižky:

a)      napomenutie triednym učiteľom: pri prvej strate žiackej knižky,

b)      pokarhanie triednym učiteľom: pri druhej strate žiackej knižky,

c)      pokarhanie riaditeľkou školy: pri tretej strate žiackej knižky.

Žiak je po strate povinný zakúpiť si novú žiacku knižku. Triedny učiteľ žiakovi urobí výpis

známok z jednotlivých vyučovacích predmetov do žiackej knižky. Každú stratu žiackej

knižky triedny učiteľ zaznamená do klasifikačného hárku do poznámok k práci žiakov.

6.      Znížená známka zo správania o jeden stupeň za tieto priestupky:

a)      opakované vulgárne vyjadrovanie a gestá,

b)      krádež,

c)      drzé správanie voči učiteľovi – špecifikovať v klasifikačnom zázname,

d)     bitky medzi spolužiakmi,

e)      opakované záškoláctvo,

f)       podvádzanie, klamanie,

g)      používanie mobilného telefónu,

h)      opakované poškodzovanie školského majetku,

i)        opakované a sústavné narušovanie priebehu vyučovacej hodiny,

j)        opakované porušovanie školského poriadku,

k)      falšovanie a prepisovanie známok,

l)        prejavy násilia, brutality, fašizmu, náboženskej, národnostnej či rasovej neznášanlivosti,

m)    pri prezeraní stránok propagujúcich násilie, brutalitu,

n)      osočovanie a urážky rodiča spolužiaka,

o)      za nahrávanie (zvukový a obrazový záznam) inej osoby bez jej súhlasu.

7.      Znížená známka zo správania o dva stupne môže byť žiakovi navrhnutá:

a)      za jasný úmysel ublížiť druhému či už fyzicky alebo psychicky (napr. bitie, strkanie, krádeže peňazí a vecí, schovávanie a ničenie vecí, ale aj posmievanie , nadávanie a vylúčenie zo spoločnosti iných), čo sa považuje za šikanovanie,

b)      za prechovávanie, užívanie a šírenie drog a iných omamných látok, nosenie predmetov ohrozujúcich zdravie,

c)      fajčenie v priestoroch školy,

d)     nález, požívanie alkoholických nápojov v priestoroch školy, na výletoch a exkurziách, či iných aktivitách organizovaných školou,

e)      amorálne správanie: nemravné návrhy, nemravné odkazy v PC a iné prejavy narušujúce morálku,

f)       ak žiak starší ako 14 rokov spácha trestný čin,

g)      za závažné porušenie školského poriadku.

8.      Znížená známka zo správania o tri stupne môže byť žiakovi navrhnutá:

a)      za fyzické napadnutie zamestnanca školy,

b)      za opakované závažné porušenia školského poriadku.

 

Spolupráca školy a rodiny

 

1.      Kontakt zákonného zástupcu žiaka s učiteľmi je možný iba v čase konzultačných hodín.

2.      Vo výnimočných prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie učiteľom v určený čas.

3.      Škola sústavne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka.

4.      Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly.

5.      Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší iný spôsob styku s rodičmi – napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine.

6.      O výsledkoch žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese, o jeho správaní a dochádzke je zákonný zástupca informovaný aj prostredníctvom triedneho učiteľa na triednych aktívoch.

7.      Rodič je prostredníctvom informovaného súhlasu informovaný o školských akciách, na ktorých sa jeho dieťa zúčastňuje.

 

 

I. PREVENCIA A RIEŠENIE ŠIKANOVANIA

 

Stručná charakteristika šikanovania

- pre vzťah, ktorý označujeme ako šikanovanie, je typická nerovnováha síl, kedy silnejší pošliapava práva slabšieho, ubližuje cielene a opakovane niekomu, kto sa nedokáže brániť. V škole pod šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov (agresor), ktorých zámerom je ublíženie žiakovi alebo žiakom (obeť), prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie.

 

Znaky šikanovania:

- úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému, útoky sú opakované, pomer síl medzi agresorom a obeťou je nevyrovnaný.

Prejavy šikanovania:

-          fyzické útoky, urážlivé prezývky, nadávky, posmechy, príkazy agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzenie veci a pod.

Reakcie žiakov:

-          žiaci v obave zo stupňovania šikanovania sa o ňom nezdôverujú ani učiteľom a často ani rodičom.

Príčiny vzniku:

Ako príčiny uvádzajú:

RODINA – nedostatočná rodinná výchova, absencia citovej rodinnej atmosféry, zhovievavosť voči agresívnym prejavom detí, telesné tresty, kríza v rodine, rozvodové konanie atď.

ŠKOLA – nedostatočný priestor na správnu realizáciu sa žiakov, „vnucovanie“ vzorov správania sa žiakom, málo besied so žiakmi, „anonymita“ žiakov a učiteľov, neprimerané hodnotenie prejavov žiakov atď.

UČITEĽ  A  ŽIACI – emocionálne chladné vzťahy vo vyučovaní, nevhodná komunikácia so žiakmi (zosmiešňovanie, ponižovanie, zastrašovanie a vyhrážanie sa žiakom), nedostatok pozitívnej motivácie, nevyužívanie pochvál, povzbudení, atď.

ROVESNÍCI A SKUPINY – napodobňovanie negatívnych vzorov, agresívny žiak má rešpekt ostatných, ktorí sa mu chcú vyrovnať. Pred agresívnym žiakom ostatní ustupujú, často aj dospelí, v skupine sa s ním „stotožnia“, menia k nemu postoje.

VPLYV MÉDIÍ – filmy, médiá, časopisy, internet ponúkajú množstvo negatívnych vzorov násilného správania sa jednotlivca alebo skupín. Prezentovaná hrôza, utrpenie, násilie znižujú u žiakov empatiu k iným osobám.

 

Prevencia šikanovania

 

-          vytvoriť pozitívnu klímu v škole,

-          navodiť úzku spoluprácu medzi školou a rodinou,

-          problém šikanovania riešiť vnútorným poriadkom školy,

-          zvýšiť dozor pedagogických zamestnancov,

-          oboznámiť učiteľov so systémom školy pri šikanovaní,

-          informovať učiteľov o postupe pri podozrení šikanovania,

-          realizovať vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania,

-          spolupracovať s odborníkmi CPPPaP,

-          v pracovnom poriadku vymedziť oznamovaciu povinnosť pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Zamestnanec sa neplnením tejto povinnosti vystavuje riziku trestného postihu (neprekazenia trestného činu).

 

 

Aké sú nepriame prejavy šikanovania?

 

-          šikanovaný žiak nechce chodiť do školy, chodí poza školu, domov prichádza neskoro,

-          žiak nemá priateľov, cez prestávky sa zdržiava v blízkosti učiteľov,

-          znižuje sa mu koncentrácia a výkon na vyučovaní,

-          má zničené osobné veci a školské pomôcky, opakovane sa mu „strácajú“ veci a peniaze,

-          prejavuje sa apaticky, nezúčastnene, smutne a bez nálady,

-          má problémy s verbálnym prejavom, kokce, je konfliktný a náladový, tajnostkársky,

-          má modriny, škrabance a tržné rany, odmieta povedať, čo sa mu stalo, uvádza nepravdepodobné vysvetlenie svojho správania.

 

Kto býva najčastejšie šikanovaný?

 

-          deti citlivé, utiahnuté, tiché, nepriebojné, slabšie, pomalšie,

-          deti, ktoré sa niečím odlišujú od ostatných – farbou pleti, názormi, vierou, rečou, nejakou telesnou odlišnosťou (menšie, tučnejšie, krívajúce, s okuliarmi, chorľavé, ...)

-          deti, ktoré sa dobre učia, ochotne pomáhajú, sú usilovné a svedomité.

 

Čo môže urobiť učiteľ ?

-          prekonzultovať podozrenie šikanovania s výchovným poradcom, učiteľským zborom a riaditeľom školy,

-          porozprávať sa so žiakom, ktorý je vystavený šikanovaniu,

-          porozprávať sa taktiež s násilníkom,

-          osloviť rodičov – ako obeti tak aj násilníka, voliť taktný prístup a najmä zachovať dôvernosť informácií, podať návrh, ako situáciu riešiť, popr. vyhľadať individuálnu odbornú pomoc CPPPaP, ÚPSVaR,

-          prijať výchovné opatrenia  - napomenutie, pokarhanie, podmienečné vylúčenie, znížiť známku zo správania,

-          pri podozrení na trestný čin kontaktovať príslušný útvar Policajného zboru SR (od 15. – do 18. rokov ide o trestný čin mladistvých).

 

Vyvarovanie sa chýb pri riešení šikanovania

 

Čo robia pedagógovia a rodičia nesprávne:

-          vyšetrujú obeť spoločne s agresorom,

-          nedokážu odlíšiť nepravdivé tvrdenia falošných svedkov, ktorých ovplyvnil agresor,

-          neberú ohľad na traumu a pocity viny obete, často robia bezprostrednú konfrontáciu, -neberú do úvahy, že medzi obeťou a agresorom často vzniká závislosť  až identifikácia obete s agresorom,

-          neuvedomujú si, že šikanovaním môže byť nakazená celá trieda, (škola).

Tieto chyby môžu spôsobiť až taký omyl, že obeť je vyhlásená za agresora.

 

Rady pre žiaka, svedka šikanovania:

-          informuj učiteľa, ktorému dôveruješ,

-          vyhľadaj pomoc výchovného poradcu,

-          porozprávaj sa s kamarátom, ktorý je obeťou,

-          podpor jeho sebavedomie, ponúkni pomoc,

-          pokús sa nenápadne zistiť podrobnosti šikanovania,

-          taktne informuj rodičov kamaráta – obete,

-          nezabúdaj, že chceš pomôcť kamarátovi a nie sa pomstiť násilníkom, reaguj primerane.

 

 

 

Zdroj informácií:

Metodické usmernenie č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach,

Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (§49 starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov),

Občiansky zákonník § 422 (vykonávanie dohľadu),

Centrum ochrany detí: http://www.ochranadeti.sk/

Info: www.prevenciasikanovania.sk.

 

 

J. POŽIADAVKY NA VEREJNOSŤ

 

1.      Každý návštevník, ktorý vstúpi do objektu školy, je povinný ohlásiť sa u pani riaditeľky, popr. zástupcov školy a uviesť účel návštevy.

2.      Verejnosti nie je dovolené vstupovať do priestorov školy počas vyučovania a po vyučovaní, pokiaľ to nie je vopred dohodnuté a povolené riaditeľkou školy alebo jeho zástupcami.

3.      Lektor alebo iná osoba, ktorá zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú alebo inú dohodnutú činnosť v školských priestoroch, je zodpovedná za kvalitu odvedenej práce v zmysle stanovených legislatívnych noriem. Ďalej za bezpečnosť a ochranu zdravia zverených žiakov a zúčastnených zamestnancov školy  na predmetnej činnosti, ako aj za ochranu školského majetku. Prevádzkovanie činnosti je späté s dodržiavaním školského poriadku a všetkých interných smerníc školy.

 

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1.      Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.

2.      Triedny učiteľ je povinný so školským poriadkom preukázateľným spôsobom oboznámiť žiakov triedy na prvej triednickej hodine a ich zákonných zástupcov informovať na triednych aktívoch o vydaní, obsahu a uvedenia miesta sprístupnenia tohto poriadku.

3.      Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľka školy.

4.      Školský poriadok bol prerokovaný v pedagogickej rade dňa 21.03.2016, v Rade rodičov dňa 15.03..2016.

5.      Školský poriadok Základnej školy, Svrčinovec 336, 023 12 Svrčinovec, nadobúda účinnosť 22.03.2016.

6.      Účinnosťou tohto školského poriadku sa ruší školský poriadok zo dňa 24.08.2015.

 

 

 

 

Vo Svrčinovci 21. 03. 2016                                                  Mgr. Miroslava Pišteková

                                                                                                  riaditeľka ZŠ

Dodatok č. 1 k Školskému poriadku ZŠ

 

Týmto dodatkom sa mení Školský poriadok ZŠ vo Svrčinovci nasledovne:

 

F. Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a pri školských akciách

 

-          v bode 8 sa celý text nahrádza nasledovným: „ V prípade úrazu alebo nevoľnosti žiaka poskytne vyučujúci alebo iný zamestnanec žiakovi prvú pomoc. V prípade úrazu hlavy, brušnej dutiny alebo oblasti hrudníka alebo pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie škola zabezpečí lekársku pomoc alebo lekárske ošetrenie. Následne vyučujúci informuje  o úraze alebo ochorení zákonného zástupcu žiaka. Na ošetrenie pôjde žiak so zamestnancom školy alebo so zákonným zástupcom. 

 

  

Dodatok č. 2 k Školskému poriadku ZŠ

 

V zmysle ods. 10 § 144 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa týmto dodatkom

mení Školský poriadok ZŠ vo Svrčinovci nasledovne:

 

 

VII. Dochádzka žiakov do školy

 

-          v bode 2 sa slová „najneskôr do 48 hodín“ menia na: „najneskôr do 24 hodín“,

-          v bode 10 sa slová „ do 3 pracovných dní“ menia na: „ihneď“,

-          v bode 16 sa celý text nahrádza nasledovným: „Ak neúčasť žiaka na vyučovaní zo zdravotných dôvodov presiahne viac ako tri vymeškané dni za sebou, zákonný zástupca žiaka musí predložiť potvrdenie o ošetrení dieťaťa lekárom. V opačnom prípade škola bude evidovať vymeškané hodiny ako neospravedlnené.“

-          bod 17 sa vypúšťa

-          v bode 18 sa údaj „ 60 %“ mení na „50%“.

 

 

 

Dodatok č. 3 k Školskému poriadku ZŠ

 

Podľa § 153 ods. 1 písm. d), § 144 ods.4 písm. c) a ods. 7 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa týmto dodatkom dopĺňa  Školský poriadok ZŠ vo Svrčinovci nasledovne:

 

 

C. STAROSTLIVOSŤ O ŠKOLSKÉ ZARIADENIA A UČEBNICE

 

Dopĺňa sa bod 11 v znení:

 

„ žiak je povinný šetriť vnútorné zariadenie šatní, udržiavať v poriadku a čistote priestor šatní, chrániť šatníkové skrinky a lavičky pred akýmkoľvek poškodením, pretože toto zariadenie má slúžiť mnohým generáciám, žiak opatrne zaobchádza s týmto zariadením, nepoškodzuje ho. Žiak je povinný starať sa o jemu pridelenú šatníkovú skrinku a kľúč ku skrinke, udržiavať v skrinke poriadok a čistotu.“

 

Dopĺňa sa časť „Úhrady za poškodenia“ nasledovne:

 

Šatníkové skrinky:

- ak žiak stratí kľúč, rodič je povinný zaplatiť náklady na výrobu náhradného kľúča,

- ak žiak poškodí šatníkovú skrinku (jemu pridelenú alebo inú), rodič je povinný zaplatiť sumu za opravu, prípadne náhradu alebo výmenu.

 

 

 

Tento dodatok nadobúda právoplatnosť  26.02.2018.

 

                                              

                                                          Mgr. Miroslava Pišteková

                                                                riaditeľka školy

 

 

 

Dodatok č. 4 k Školskému poriadku ZŠ

 

Týmto dodatkom sa dopĺňa  Školský poriadok ZŠ vo Svrčinovci nasledovne:

 

 

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ČL. III. PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV

v časti Žiakovi nie je dovolené sa bod 9  dopĺňa v znení:

 

“Žiak je povinný pred vyučovaním odložiť mobilný telefón do svojej šatňovej skrinky, za ktorej uzamknutie je zodpovedný.

Upratovačky majú zakázané poskytnúť žiakom náhradný kľúč. Odomknúť skrinku náhradným kľúčom žiak môže len v sprievode upratovačky. Nedodržanie tejto povinnosti žiaka sa bude považovať za závažné porušenie školského poriadku."

 

B. ZÁSADY SPRÁVANIA SA ŽIAKOV V ŠKOLE

ČL. II. PRÍCHOD DO ŠKOLY

bod 4 sa mení, a to takto:

 

„Žiak sa v škole prezúva do zdravotne vyhovujúcej obuvi. Po prezutí má zakázané zdržiavať sa v priestoroch šatne."

 

B.  ZÁSADY SPRÁVANIA SA ŽIAKOV V ŠKOLE

ČL. V.  SPRÁVANIE SA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

 

sa bod 1 mení,  a to takto:

 

„Žiak, ktorý sa chce stravovať v ŠJ musí mať zaplatené režijné náklady.“

 

sa bod 3 mení, a to takto:

 

„Stravujúci sa žiak si odloží školskú tašku v priestoroch pred jedálňou, umyje si ruky, zaradí sa do radu, nepredbieha sa a pokojne čaká v rade na obed,“

 

sa bod 10 mení, a to takto:

 

„ ....... najneskôr do 6,30 hod. dňa, v ktorom sa odhlasuje z obeda.“

 

sa bod 11 mení, a to takto:

 

„Žiak počas choroby nemá nárok na dotovanú stravu v školskej jedálni.“

 

ČL. VI.  ODCHOD ŽIAKOV ZO ŠKOLY

 

Bod 4 sa vypúšťa.

 

 

Tento dodatok bol prerokovaný v pedagogickej rade dňa 30.08.2019 a nadobúda účinnosť  02.09.2019.

 

 

                                              

                                                          Mgr. Miroslava Pišteková

                                                                  riaditeľka školy

 

Dodatok č. 5 k Školskému poriadku ZŠ

 

Týmto dodatkom sa dopĺňa  Školský poriadok ZŠ vo Svrčinovci nasledovne:

 

 

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ČL. II. ORGANIZÁCIA VYUČOVACIEHO DŇA

 

bod 5 sa mení, a to takto:

 

„Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 7. 15 hod. do 15.30 hod."

 

v bode 16 sa upravuje prvá veta, a to takto:

 

„ Žiak má možnosť stravovať sa v školskej jedálni, kde sa obedy podávajú denne od 11:05 hod. do 13:30 hod.“

 

B. ZÁSADY SPRÁVANIA SA ŽIAKOV V ŠKOLE

ČL. II. PRÍCHOD DO ŠKOLY

bod 2 sa dopĺňa, a to takto:

 

do školskej budovy žiak vchádza výlučne len hlavným vchodom, do areálu školy žiak vchádza po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. V čase vykonávania opatrení v súvislosti s ochorením COVID 19 žiaci vchádzajú do školy nasledovne: 1.- 4. ročník – hlavným vchodom, 5.-9. ročník z dvora  vchodom pri  telocvični, "

 

bod 3 sa mení, a to takto:

 

„žiak, ktorý príde skôr, ako je stanovená doba, sa zdržiava pred budovou školy,“

 

 

Tento dodatok bol prerokovaný v pedagogickej rade dňa 02.09.2020 a nadobúda účinnosť  02.09.2020.

           

                                                          Mgr. Miroslava Pišteková

                                                                  riaditeľka školy