skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Organizácia a podmienky prevádzky Základnej školy Svrčinovec 336 na šk. rok 2021 / 2022

Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia vydané Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ), v súlade s COVID AUTOMATOM /  systém pre monitorovanie epidémie na území SR/ a ŠKOLSKÝM SEMAFOROM /  systém pre monitorovanie epidémie v danej škole/.

 

Opatrenia sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

 

 

 

  PREVÁDZKA ŠKOLY

 

 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka“  (Príloha č. 1a).
 • Vstup žiakov do budovy školy bude možný  v čase od  7: 15 hod. do 7: 30 hod, a to :

žiaci 1.stupňa – hlavný vchod,

žiaci 2.stupňa – zadný vchod pri telocvični.

 • Žiak pri vstupe do školy  prechádza ranným zdravotným filtrom – dezinfekcia rúk, preventívne meranie teploty;
 • Na komunikáciu externých osôb so školou bude  využívaný distančný spôsob komunikácie (telefonický, písomný, maily a pod.).
 •  Zabezpečenie rozostupov medzi osobami nachádzajúcimi sa v objekte školy a školského zariadenia sa bude  riadiť  aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami počas celého dňa, najmä z pohľadu dodržiavania rozostupov.
 • V triedach, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, bude vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.

 • Škola zriadi izolačnú miestnosť, ktorá slúži na umiestnenie osoby s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia. Po opustení miestnosti osobou s príznakmi infekčného ochorenia je miestnosť dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

 

VYUČOVANIE

·       Výchovno–vzdelávací proces bude prebiehať  podľa rozvrhu hodín platného na školský rok 2021/2022.

·       Hromadné podujatia (napr. účelové cvičenia, didaktické hry, výlety, exkurzie, a pod.) sa neuskutočňujú alebo sa uskutočňujú bez premiešavania tried.

·       Rodičovské schôdzky sa budú vykonávať zväčša  dištančnou formou.

·       Obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových činností budú volené tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia

·       Telesná a športová výchovu sa bude vyučovať  v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, ihrisko, a pod.) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19;  v telocvični s minimalizovaním premiešavania tried v súlade s COVID Automatom pre šport.

·       Krúžková činnosť bude realizovaná  s minimalizovaním premiešavania tried.

 

STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

 • Stravovanie v školskej jedálni začína dňa 03.09.2021.

 • Prihlásiť svoje dieťa na stravovanie môžete od 02.09.2021 u vedúcej školskej jedálne.

 • Žiaci vstupujú do jedálne školy výlučne v sprievode vyučujúceho alebo dozorkonajúceho učiteľa.

 • Po vstupe do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) alebo si vydezinfikuje ruky.

 •  Žiaci si jedlo  sami odoberajú cez výdajné okno v školskej jedálni, dozorkonajúci  pedagogickí zamestnanci vypomáhajú s dokladaním  nápojov a príborov  v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom. Pokrmy vydáva personál vrátane čistých príborov.

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

 

·       zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR);

·       zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky;

·        dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.);

·         predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha č.1).

·       v zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automatu;

·       rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby;

·       v prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ po prepnutí okresu do inej farby /okrem zelenej/,sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať;

·       pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov;

·       ak neprišiel žiak v sprievode rodiča,  žiak bude  umiestnený do izolačnej miestnosti a bezodkladne budeme kontaktovať rodiča.

·       ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti: odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) , poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, alebo kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať;

·       rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky;

·         v prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia ;

·       povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu,

·        v prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

 

    Žiak

 

 • pri ceste do školy sa  riadi aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ;
 • dodržiava hygienické  pravidlá pri kašľaní a kýchaní;
 • pri vstupe do školy  prechádza ranným zdravotným filtrom – dezinfekcia rúk, preventívne meranie teploty;
 • žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško, jedno rezervné musí mať vždy v dosahu

(pre prípad znečistenia svojho používaného rúška),tiež si odloží topánky do skrinky a presunie sa do triedy;

 • v triede si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša;
 • na toaletách použije mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky;
 •  nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy počas celého vyučovania;

 

 

 

 

        Vo Svrčinovci dňa 30.08.2021