skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Úvodná stránka

Hodnoty školy

  • Škola je vstupnou bránou do života
  • V našej škole každý žiak môže zažiť pocit úspechu, radosti a šťastia
  • Len človek, ktorý si váži iných, môže si vážiť sám seba
  • Spolupráca a vzájomná komunikácia ľudí vedie k dosiahnutiu spoločného cieľa
  • Len slobodný človek môže konať zodpovedne
  • Schopnosť sebareflexie (sebahodnotenie) umožňuje ďalší rozvoj každého z nás
  • Uvedomenie si chyby môže byť krokom vpred
  • Pozitívne prostredie podporuje pozitívne výsledky

Poslanie školy

Vychovávať a vzdelávať žiakov v pozitívnej klíme, vo vzájomnej komunikácii, pripravovať ich k samostatným výkonom a vážiť si hodnoty osobnosti.

Vízia školy

V našej škole je úspešný každý žiak i učiteľ, lebo žiaci, učitelia i rodičia ťahajú za jeden povraz.

Motto školy

„Vyučovanie má srdce zušľachtiť, myseľ osvietiť, človeka do života pripraviť.“                    

Ľudovít Štúr