skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Závery inšpekcií

V dňoch od 09.06. 2014 do 10.06. 2014 uskutočnila ŠŠI  v našej škole tematickú inšpekciu, ktorej predmetom bol súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom v ZŠ. Jej závery:

Stanovenie vlastných cieľov a zámerov zodpovedalo reálnym podmienkam školy. V charakteristike školy bol komplexne a aktuálne spracovaný východiskový stav a zrozumiteľne boli stanovené pedagogické stratégie smerujúce k rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov. UP školy akceptoval rámcový UP ŠVP zaradením predmetov do vzdelávacích oblastí a počtom hodín, s uvedením poznámok k UP. Disponibilné hodiny boli začlenené do vzdelávacích oblastí, využité boli na posilnenie jednotlivých vyučovacích predmetov a mali zavedené aj nové predmety v primárnom i nižšom strednom vzdelávaní. Personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky umožňovali realizovať vytýčené ciele školy. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov a pedagogických zamestnancov školy bol vypracovaný pre aktuálny školský rok s konkrétnymi kritériami hodnotenia. V ŠkVP škola deklarovala vytvorenie podmienok výchovy a vzdelávania aj adekvátnych vzdelávacích príležitostí pre žiakov so ŠVVP, vrátane poskytovania odborného servisu pre nich.