skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Oznam pre rodičov žiakov 5. ročníka

TESTOVANIE T5-2019

 TERMÍN TESTOVANIA: 20. november 2019 (streda)

TESTOVANIE JE URČENÉ žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

CIELE TESTOVANIA: získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2, poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

TESTOVANÉ PREDMETY: matematika, slovenský jazyk a literatúra na ZŠ s VJS,  maďarský jazyk a literatúra na ZŠ s VJM

TESTOVANĚ UČIVO: obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)

 

ČAS RIEŠENIA TESTOV: 60 minút – matematika, 60 minút – vyučovací jazyk

POČET TESTOVÝCH ÚLOH: 30 úloh – matematika, 30 úloh – vyučovací jazyk

FORMA TESTOVANÝCH ÚLOH:

MATEMATIKA - úlohy s krátkou číselnou odpoveďou (20 úloh), úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna (10 úloh)

VYUČOVACÍ JAZYK - úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna (20 úloh),  úlohy s krátkou odpoveďou (10 úloh)

KOGNITÍVNE ÚROVNE V MATEMATIKE:

1. Zapamätanie– uložiť a vybaviť si vedomosti z dlhodobej pamäti

2. Porozumenie – konštruovať význam na základe informácií získaných prostredníctvom ústneho, písomného alebo grafického vyjadrenia

3. Aplikácia – realizovať a použiť určitý postup v danej situácii

4. Analýza – rozložiť celok na časti a určiť, aký je vzájomný vzťah častí, ktoré časti k sebe patria, aká je ich celková štruktúra a aký majú účel

5. Hodnotenie – posúdiť podľa daných kritérií

KOGNITÍVNE ÚROVNE VO VYUČOVACOM JAZYKU:

1. Zapamätanie – poznávanie a rozpoznávanie, vybavovanie

2. Porozumenie – interpretácia, usudzovanie, porovnávanie, dedukcia, vysvetľovanie, dokazovanie

3. Aplikácia – postupu na riešenie problému, implementácia

4. Analýza – rozlišovanie, usporiadanie, prisudzovanie

5. Hodnotenie – určovanie, vyvodzovanie

VZDELÁVACÍ OBSAH  MATEMATIKA: Čísla, premenné a počtové výkony s číslami, postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, geometria a meranie, kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, logika, dôvodenie, dôkazy, kontext reálneho života, matematický kontext.

VYUČOVACÍ JAZYK: Jazyková a slohová zložka, čítanie a literárna výchova, úlohy na čítanie s porozumením

HODNOTENIE ÚLOH: 1 bod za správnu odpoveď,  0 bodov za nesprávnu, žiadnu odpoveď

POVOLENÉ POMÔCKY: MATEMATIKA A VYUČOVACÍ JAZYK - modré pero

NEPOVOLENÉ POMÔCKY: kalkulačka, rysovacie pomôcky, zošity, výpisky, učebnice, študijné materiály

TERMÍN A SPÔSOB ZASLANIA VÝSLEDKOV: elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ – december 2019

 

INFORMÁCIE O TESTOVANÍ: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky/2019-2020

TESTOVANIE ŽIAKOV SO ZZ:

Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 

Účasť žiakov 5. ročníka ZŠ so ZZ na celoslovenskom testovaní:

  • žiaci, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie (začlenenia) podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu sa do testovania zapájajú,
  • žiaci, ktorí sú dlhodobo alebo často umiestňovaní z vážnych zdravotných dôvodov (onkologické, psychiatrické, poúrazové, pooperačné stavy) v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania nezapájajú,
  • žiaci, ktorí sú krátkodobo umiestnení v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania zapájajú v kmeňovej škole, ak im to ich zdravotný stav dovolí.
  • žiaci, ktorí sú umiestnení v čase Testovania 5 v špeciálnych

           výchovných zariadeniach (reedukačných centrách, diagnostických

           centrách, liečebno-výchovných sanatóriách), sa do testovania

           zapájajú dobrovoľne. Ak im to ich zdravotný stav dovolí, na

           testovaní sa zúčastňujú v kmeňovej škole.

 

 

 

Upravila: Ing. Antonínová M.