skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Zápis do 1. ročníka ZŠ bude prebiehať v čase od 06.04.2021 do 18.04.2021 elektronickou formou. Na webovej stránke školy www.zssvrcinovec.sk, napravo pod Užitočnými odkazmi vyplníte Elektronickú prihlášku.

Vedenie ZŠ danú prihlášku vytlačí , ktorú následne prídete podpísať do ZŠ v dňoch 21.04. – 22.04.2021 od 14.00 – do 16.30 hod.

 

K zápisu si treba priniesť:

- rodný list dieťaťa,

- preukaz poistenca dieťaťa,

- platný občiansky preukaz zákonného zástupcu na overenie správnosti osobných údajov,

- v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy,

- 17 € na zakúpenie pomôcok – Moja prvá kniha, pracovné zošity ...

 

Je potrebné, aby sa zápisu zúčastnili obaja rodičia!

  • V prípade, že to nie je možné, prítomný rodič si môže stiahnuť na našom webe tlačivo „Súhlas druhého rodiča so zápisom“, ktoré už vyplnené a podpísané prinesie na zápis.
  • Ak druhý rodič nežije v spoločnej domácnosti a nie je možné získať jeho písomný súhlas, priamo pri zápise prítomný rodič podpíše čestné prehlásenie, že informoval druhého z rodičov o zápise dieťaťa na našu školu.

 

Pri odklade povinnej školskej dochádzky podľa novely Školského zákona zo dňa 01.01.2021 dochádza k zásadným zmenám.

Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahne školskú spôsobilosť, bude potrebné požiadať riaditeľa materskej školy o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Následne riaditeľ vydá rozhodnutie.

 

Zákonný zástupca predloží:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Odklad povinnej školskej dochádzky nebude už rodič riešiť s riaditeľom základnej školy ako to bolo doteraz, ale s riaditeľom materskej školy. Odporúčame ho riešiť ešte pred zápisom dieťaťa do školy, aby základná škola v čase zápisu mala už tieto informácie k dispozícii.

Rodičia dieťaťa, ktoré bude mať odklad povinnej školskej dochádzky a bude ďalší školský rok opäť navštevovať materskú školu, tiež musia vyplniť prihlášku a do poznámky (na konci prihlášky) napíšu, že majú vybavený odklad, alebo žiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.