skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Organizácia a podmienky prevádzky Základnej školy Svrčinovec 336 na šk. rok 2020/2021

V škole prebieha od 02. 09. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

Pri príprave školského roka 2020/2021 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.

 

  PREVÁDZKA ŠKOLY

 

 •   Vstup žiakov do budovy školy bude možný  v čase od  7: 15 hod. do 7: 30 hod.
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.
  • Ak žiak nespĺňa kritéria ranného filtra a prichádza do školy bez sprievodu rodiča / napr.  bude mu nameraná  vyššia telesná teplota ako 37,2 st. C aj po troch meraniach/, dieťa  si bezodkladne nasadí rúško, je izolované v izolačnej miestnosti školy, škola bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý dieťa bezodkladne vyzdvihne. Ak je prítomný pri vstupe do školy zákonný zástupca, dieťaťu nebude umožnený vstup do budovy školy.
  • Bez podpísaného a správne vyplneného čestného prehlásenia/ meno a priezvisko zákonného zástupcu, meno dieťaťa, adresa zákonného zástupcu, telefón zákonného zástupcu/ nemôže žiak nastúpiť do školy!
  • V triedach, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
  • Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, bude vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.

 

 

VYUČOVANIE

 • Výchovno –vzdelávací proces bude prebiehať v nezmenenej forme a podľa rozvrhu hodín platného na školský rok 2020/2021.

 

 

STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

 

 • Škola zabezpečí obedy v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR len pre prihlásených žiakov.
 • Žiaci vstupujú do jedálne školy výlučne v sprievode vyučujúceho alebo dozorkonajúceho učiteľa.
 • Po vstupe do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) alebo si vydezinfikuje ruky.
 • Žiaci si jedlo  sami odoberajú cez výdajné okno v školskej jedálni, dozorkonajúci  pedagogickí zamestnanci vypomáhajú s dokladaním  nápojov a príborov  v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom. Pokrmy vydáva personál vrátane čistých príborov.
 • Žiaci si jedlo a pitie samé nedokladajú a neberú si ani príbory.

 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

 

 

 • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR);
 • oboznámi svoje dieťa so všetkými  pokynmi;
 • pred budovou školy udržiava odstup;
 • sprevádzajúca osoba resp. zákonný zástupca sa v priestoroch školy nepohybuje s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať  len jeden zákonný zástupca, a to  vždy v rúšku.
 • zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška, igelitové vrecúško na rúška a balíček hygienických vreckoviek; žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška)
 • predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha č.1 ) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2);
 • tí zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si čestné prehlásenie, môžu si ho vyzdvihnúť vytlačené v euroobale pri hlavnom vchode základnej školy;
 • v  prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy;
 • bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky  základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

 

 

Žiak

 

 • pri ceste do školy sa  riadi aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ;
 • dodržiava hygienické  pravidlá pri kašľaní a kýchaní;
 • pri vstupe do školy  prechádza ranným zdravotným filtrom – dezinfekcia rúk, preventívne meranie teploty;
 • v šatni si odloží topánky do skrinky a presunie sa do triedy;
 • v triede si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša;
 • na toaletách použije mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky;
 • žiak prvého stupňa nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces;
 • žiak druhého stupňa  povinne nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy / v období od 2.septembra do 14.septembra/.
 • ak  v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je umiestnený  do samostatnej izolačnej miestnosti. Škola bezodkladne kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

 

           

 

 

 

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky Základnej školy Svrčinovec č.336 po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, a ďalších predpisov.

 

 

               Mgr. Pišteková Miroslava, riaditeľka školy