skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Organizácia a podmienky prevádzky Základnej školy Svrčinovec 336 do konca šk. roku 2019/2020

PREVÁDZKA ŠKOLY

 

 • Škola bude mať prevádzku od 7:15 hod. do 14:30 hod.        
 •   Vstup žiakov do budovy školy bude možný  v čase od  7: 00 hod. do 7: 30 hod.
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
  • Ak žiak v priebehu vyučovania vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej miestnosti a triedny učiteľ, poprípade vedenie školy bude informovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
  • Bez podpísaného písomného vyhlásenia nemôže žiak nastúpiť do školy!
  • V triedach, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
  • Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, bude vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.

 

 

VYUČOVANIE

 • Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín platného na tento školský rok od 7:35 hod.

       / skrátené vyučovanie;  vyučovacia hodina bude 30 minútová/.

 • Vo vyučovacom procese sa nerealizuje písomné ani ústne skúšanie.
 • Žiaci 1. až 9. ročníka, ktorí sa vzdelávania v škole nezúčastnia,  budú pokračovať v  dištančnom vzdelávaní do rokovania pedagogickej rady.

 

STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

 

 • Škola zabezpečí obedy v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR len pre prihlásených žiakov.
 • Žiaci vstupujú do jedálne školy výlučne v doprovode vyučujúceho alebo dozorkonajúceho učiteľa.
 • Po vstupe do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) alebo si vydezinfikuje ruky.
 • Žiaci si jedlo  sami odoberajú cez výdajné okno v školskej jedálni, dozorkonajúci  pedagogickí zamestnanci vypomáhajú s dokladaním  nápojov a príborov  v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom.

 

 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

 

 • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk);
 •  oboznámi svoje dieťa so všetkými  pokynmi;
 • sprevádzajúca osoba resp. zákonný zástupca sa v priestoroch školy pohybuje vždy v rúšku, a to len za účelom vybavenia záležitostí spojených so zabezpečením žiaka;
 •  s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, dieťa odovzdáva a preberá  v stanovenom čase pred  vchodom do budovy školy,príp.  iná osoba žijúca v spoločnej domácnosti; po dohode so zodpovedným pedagógom a odovzdaní vyhlásenia o spôsobe odchodu zo školy, môže dieťa odchádzať samo

/príloha č.2/;

 • zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška, igelitové vrecúško na rúška a balíček hygienických vreckoviek; žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška)
 •  pri prvom nástupe dieťaťa alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá zodpovednému pedagógovi písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie /príloha č. 1/;
 • tí zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si vyhlásenie, môžu si ho vyzdvihnúť vytlačené v euroobale pri schránke základnej školy;
 • bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľku školy o podozrení alebo potvrdenom výskyte COVID-19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok zo školy vylúčené;
 •  ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí túto skutočnosť oznámiť telefonicky zodpovednému pedagógovi;
 • dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté  v tomto dokumente;
 • rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu vzdelávania.

 

 

Žiak

 

 • pri vstupe do školy denne prechádza ranným zdravotným filtrom – dezinfekcia rúk, preventívne meranie teploty;
 •  v šatni si odloží topánky do skrinky a presunie sa do triedy;
 • v triede si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša;
 • na toaletách použije dezinfekčný prostriedok v dávkovači a jednorazové papierové utierky;
 • žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces;

 

                                                                                         

 

 

 

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky Základnej školy Svrčinovec č.336 po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, a ďalších predpisov.

 

 

 

        Vo Svrčinovci dňa 22.06.2020                               Mgr. Pišteková Miroslava, riaditeľka školy