skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Oznam – zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

Riaditeľstvo Základnej školy,336, Svrčinovec  oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termínoch:

 

  1. elektronickou formou vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky, ktorá je na stránke školy, a to do 30. 04. 2020 do 8:00 h vrátane;

 

  • zákonný zástupca budúceho prváčika predloží osobne DOKLADY potrebné na overenie údajov poskytnutých v prihláške o prijatie do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania;

 

  1. osobne – bez účasti dieťaťa/ ak nemáte možnosť vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku/, a to:

24. apríla 2020 od 8.00 do 12.00 v budove ZŠ. 

Pri osobnom zápise je potrebné dodržať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia – rúško, rukavice, vlastné pero,do budovy vstupovať po jednom. Všetci čakajúci pred školou  musia stáť s odstupom 2 metre. 

Je potrebné  doniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a preukaz poistenca dieťaťa.

Chcete požiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky?

 

Žiadosť o odklad  vyplňte tu: 

  a odošlite na zssvrcinovec@azet.sk.

  • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do školy, najneskôr do 15. júna 2020.
  • ·       Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

 

Termín vystavenia rozhodnutí o prijatí/neprijatí/povolení odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky zverejníme na webovom sídle školy. 

Postupne budeme zverejňovať ďalšie potrebné informácie pre zákonných zástupcov predškolákov.