skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Oznam

 ŽIACI 1. STUPŇA POKRAČUJÚ OD 08.03.2021 V PREZENČNOM VYUČOVANÍ 

 

 

 

Vážení rodičia!

 

Pri prezenčnej forme vzdelávania v ZŠ Svrčinovec od 08. marca 2021 a pri povolenej prevádzke sa budeme riadiť podľa:

·       manuálu „Návrat do škôl“ (od 8. 3. 2021),

·       „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,

·       platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,

·       celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.

 

Prezenčné vzdelávanie v Základnej  škole, Svrčinovec 336  bude od 8.marca 2021 prebiehať  pre žiakov 1. stupňa:

·       prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,  

·       pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

 

 

Pred  nástupom dieťaťa do školy je potrebné predložiť  :

 

1.     Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov  určené pre:

 

·       zákonných zástupcov žiakov na 1. stupni ZŠ s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,

 

 

·       zákonných zástupcov žiakov na I. stupni ZŠ, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

 

 

2.     Negatívny výsledok RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, alebo potvrdenie o výnimke  jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. /len k nahliadnutiu oprávnenej osobe/.

 Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

3.     Každých 7 dní je potrebné predložiť Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov  zákonného zástupcu.

 

 

 

 Školská dochádzka

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

·       škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

·       zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

·       ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

·       zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

 

·       V akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR.:

              Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

·       im bola nariadená karanténa/izolácia,

·       ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

·       ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

 

 Podmienky návštevy školy

·       Nosenie rúšok alebo respirátorov  – na jeden deň 2 ks.

·       Telesná teplota dieťaťa nižšia ako 37oC.

·       Dieťa nesmie mať žiaden príznak respiračného ochorenia.

 

Testovanie:

Obec Svrčinovec zriadila jedno odberné miesto antigénového testovania

v budove našej základnej školy – chodba na prízemí,

kde budú testovať dva tímy zdravotníkov.Každá testovaná osoba obdrží „Potvrdenie o vykonaní testu“, ktoré nahradí doteraz vydávaný „Certifikát“.

 

Testovanie sa uskutoční  06.marca/ sobota/ v čase od 8.00 – 17.00 hod.

 

ŠKD

·        Len pre deti 1. – 2. ročníka.

·        Popoludňajšia činnosť končí o 15:30 hod.

 

STRAVOVANIE

·       Všetky prihlásené deti budú mať obed zabezpečený.