skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Oznam

 

V piatok 4. decembra 2020 vyšla vo Vestníku vlády SR v čiastke č. 20/2020 pod číslom 32 Vyhláška ÚVZ SR, ktorá upravuje podmienky k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie pred vstupom do priestorov škôl.  

Žiakom základných škôl v piatom až deviatom ročníku a pedagogickým zamestnancom vyučujúcim žiakov v piatom až deviatom ročníku inak ako dištančne, s účinnosťou od 7. decembra 2020 nariaďuje povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. Vyhláška v odseku 2 prvého paragrafu upravuje aj výnimky z tejto povinnosti (napr. prekonané ochorenie COVID-19, vyučovanie v malých skupinách, osoby s určitou diagnózou...).

Minister školstva vydal a v nedeľu 6. decembra 2020 aktualizoval manuál s prílohami, ako majú základné  školy postupovať v tejto novej situácii. Od 7. decembra 2020, ak tak rozhodne zriaďovateľ, a ak to prevádzkové podmienky umožňujú, po splnení podmienok uvedených v bode B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl, obnovuje školské vyučovanie v uvedených školách v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/20202 V. v. SR. V školách, v ktorých sa neobnoví školské vyučovanie, zabezpečujú riaditelia škôl naďalej dištančné vzdelávanie.

Oznamujeme, že prevádzkové dôvody neumožňujú obnoviť školské vyučovanie,  Základná škola, Svrčinovec 336, 023 12 Svrčinovec zatiaľ nespĺňa podmienky na obnovenie školského prezenčného vyučovania a zriaďovateľ našej školy nerozhodol o obnovení školského prezenčného vyučovania.  Napriek celospoločenskej potrebe a želaniam časti školskej komunity, žiaľ nemôžeme zatiaľ obnoviť školské vyučovanie, a tak naša škola pokračuje od 7. decembra 2020 v dištančnom vzdelávaní ako doteraz.

Oznam o povinnosti preukazovať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní a o výnimkách podľa vyhlášky 32/2020 bude umiestnený na všetkých vstupoch do školy. Škola môže požadovať predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až f); vyhlášky 32/2020, do tohto dokladu je štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba oprávnená nahliadnuť. Ďakujeme za porozumenie.