Úvodná stránka

Súťaž "Triedenie odpadu"

Počas mesiaca február žiaci vytvárali vo svojich triedach nástenky s veľmi aktuálnou

témou: „Odpad a jeho likvidácia“. Vytvorené nástenky boli vyhodnotené na konci februára

osobitne pre 1. a 2. stupeň. Pri hodnotení sa zohľadňovala kreativita prevedenia nástenky,

informačný obsah, jej celkový dojem a najmä vlastný prínos žiakov pri kreslení a tvorbe

obrázkov a textov. Umiestnenie tried:

1. stupeň:

1. miesto: 3.A

2. miesto: 2.A

3. miesto: 1.A

2. stupeň:

1. miesto: 5.B

2. miesto: 6.A

3. miesto: 6.B a 5.A

Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným triedam patrí pochvala za ich zodpovedný

prístup a snahu.