Úvodná stránka

Práca v programe Zelená škola

Práca v programe Zelená škola

- zhodnotenie dvojročného certifikačného obdobia

 

     Naša škola sa v školskom roku 2012/2013 zapojila do programu Zelená škola. Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň viac ako 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Na Slovensku bolo v minulom  školskom roku registrovaných 284 škôl.

Program Zelená škola prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP). Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.

 

    Čo sme museli za dvojročné certifikačné obdobie zvládnuť?

Prvoradou úlohou bolo vytvoriť tým, ktorý by dozeral nad plnením aktivít. Po zostavení kolégia – týmu žiakov a dospelých, bolo nutné uskutočniť audit školy, na základe ktorého si škola vybrala tému, s ktorou sa dva roky „pasovala“. Našou prioritnou témou pre certifikačné obdobie 2012-2014 bola Zeleň a ochrana prírody. Ďalšou úlohou vyplývajúcou z programu bolo vypracovanie Environmentálneho akčného plánu, ktorý obsahoval aktivity zamerané na danú problematiku, vyplývajúcu z témy. Táto úloha bola náročná, pretože je jednoduché vymyslieť niečo, ale je ťažšie to uskutočniť. Nakoniec sme to zvládli a plán bol sformulovaný. Po schválení plánu konzultantom sme mohli začať podľa neho uskutočňovať aktivity na vybudovanie prírodnej školskej záhradky, ktorá bude deti nielen vzdelávať, ale bude miestom relaxácie a oddychu.

 

     ... A výsledok sa dostavil. 

    

     Vo štvrtok 26. júna 2014 sme  v areáli našej školy zorganizovali slávnostnú kolaudáciu vytvorenej prírodnej školskej záhradky. Na kolaudácii sa zúčastnili žiaci, učitelia, rodičia, spoluobčania našej obce.    

 

Pásku prestrihol a záhradku slávnostne otvoril  predseda Slovenského  zväzu záhradkárov vo Svrčinovci p. Krehlík. Záhradka  začala slúžiť deťom na vzdelávanie a oddych. O rastliny a poriadok v záhradke  sa budú žiaci vzorovo starať, aby nám rástla do krásy. Na záver tejto peknej akcie si mohol každý odniesť pekný darček – magnetku s fotografiou školskej prírodnej záhradky.

Kolaudácia záhradky bola posledným bodom v Environmentálnom akčnom  pláne školy.

 

      Naša práca i splnenie plánu Zelenej školy priniesli ocenenie.

Celoslovenská Rada programu Zelená škola na svojom stretnutí 4. - 6. júla 2014 v Zaježovej vyhodnotila priebeh 9. ročníka programu Zelená škola v školskom roku 2013/14. V záverečnom hodnotení naša škola získala certifikát „Zelená škola“.

 

    9. októbra sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania ocenení, naša škola dostala titul za zmenu svojej školy  a spoluprácu so žiakmi. Vlajku a certifikát programu Zelená škola získala ako aktívna škola, ktorá počas uplynulých dvoch rokov  realizovala environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich cieľom bolo rozvíjať participáciu na škole, ponúkať zaujímavejšie formy vyučovania a znížiť vplyv školy na životné prostredie. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 57 krajinách sveta.

 

     Certifikát má platnosť 24 mesiacov od udelenia Radou Zelenej školy a pre jeho obhájenie je potrebné pokračovať v účasti v programe. Na náš Eko-kódex „Správam sa v škole, ale aj všade tam, kde sa nachádzam tak, aby som voči prírode a životnému prostrediu mohol mať čisté svedomie“ budeme myslieť i v novom certifikačnom období, v ktorom sa budeme venovať odpadom.

 

    Poďakovať za tento úspech treba všetkým, ktorí pod vedením p. uč. D. Moravcovej a p. uč. M. Kullovej akýmkoľvek spôsobom prispeli k plneniu úloh, najmä deťom, ktoré sa vždy s nadšením vrhali do nových aktivít. Želáme do ďalšej práce veľa síl, dobrých nápadov a ľudí odhodlaných nezištne pomôcť.

 

Spracovala: Mgr. D. Moravcová