Úvodná stránka

Environmentálny audit

 Zo šiestich oblastí programu Zelenej školy (odpad, voda, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) nám z environmentálneho auditu školy vyšla ako ďalšia  problémová oblasť na dvojročné certifikačné obdobie 2014 – 2016 - Odpady. Žiaci zapojení do auditu získali prehľad z každej oblasti, riešili problémy, navrhovali riešenia a spolupracovali v tíme, potrebovali informácie od tajomníčky, školníka, vedúcej jedálne. Na ich otázky vždy ochotne odpovedali.